Panama

Panama, çoğunluğu Kolombiya’dan olmak üzere çok sayıda mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır. Mülteciler, Panama’ya, coğrafi konumu kadar ekonomik gelişmişliği sebebiyle de gelmektedir. Bununla beraber, eşitsizlik ve suça ilişkin faaliyetlerin yüksekliği nedeniyle, Panama’ya giriş yapan yerinden edilmiş gençlik büyük bir risk altındadır. Şiddet, çeteler, uyuşturucu veya ezici tacizdeki (bullying) artış, tüm toplumu etkilemektedir. Ancak genç mülteciler, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve eğitime veya iş imkanlarına erişimdeki zorluklar nedeniyle ilave tehditlerle karşı karşıyadır. Bu riskler çerçevesinde, RET, Panama’da, uluslararası korunma ihtiyacı olan ergen ve gençlerin ve ailelerinin sosyo-ekonomik entegrasyonu için çalışmaktadır.

RET’te yürütülen faaliyetler, gençliğin ev sahibi topluma entegre olmalarına, kaliteli eğitim, güçlü yaşam becerileri ve kapasitesi kuvvetlendirilmiş yerel kurumlar vasıtasıyla kendi yaşam kalitelerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

  • 1.
    Panama'yı Etkileyen Kriz
  • 2.
    Gençler Üzerindeki Etkisi
  • 3.
    RET Onları Nasıl Koruyor?

1. Panama'yı Etkileyen Kriz

UNDP'nin İnsani Gelişim Raporunda (2014) Panama 65. sırada yer almaktadır. Bu durum, ülkeyi Latin Amerika bölgesinde 4’üncü sıraya koymaktadır. Bununla beraber Panama, hem toplumsal cinsiyet eşitsizliği hem de sosyo-ekonomik eşitsizlik konusunda bölgedeki en yüksek değerlerden birine sahiptir.
Bu zıtlıklar ülkesinde, geniş nüfus kesimleri, işsizliği sadece %3’e düşürebilmiş bir ekonomik büyüme içinde, son derece kırılgan bir yaşam sürmektedir.
ONPAR'a göre (Panama Ulusal Mülteci Bürosu) ülke, 2’208 kayıtlı mülteci,1’240 sığınmacı, 81 sayılı kanun kapsamında 412 kişi ve uluslararası korunma ihtiyacı bulunan fakat tanınmayan 15’000 kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Panama'daki mültecilerin çoğu Kolombiya (%90), El Salvador, Nikaragua ve Venezuela gibi bölgedeki komşu ülkelerden gelmektedir.
Kolombiya’da süren barış görüşmelerindeki ilerlemeye rağmen, uluslararası koruma ihtiyacındaki kişiler, Panama'ya giriş yapmaya devam etmektedir. Buna şüphesiz coğrafi yakınlık kadar ülkenin ekonomik büyümesi de etken olmaktadır. Ne yazık ki, bu insanlar sığınma talebi süreci sırasında veya sonrasında üstesinden gelmek zorunda kalacakları zorlukların farkında değiller. Panama yasaları özellikle geçim araçlarına erişim konusunda kısıtlayıcıdır.
Ayrıca, uyuşturucu ticareti farklı şekillerde kendini göstermektedir: üretim, tüketim, transit, depolama ve para aklama… Suça ilişkin faaliyetler, çeteler ve şiddet, uyuşturucu ticaretinin toplumdaki sonuçlarıdır.

2. Gençler Üzerindeki Etkisi

2014 Panama İnsan Gelişim Raporuna göre ülke, daha yaşlı yaş gruplarının nüfusta çoğunluk olmaya başladığı bir demografik geçiş sürecinden geçmektedir. Genç nüfus, toplam orana göre azalmaktadır. Bununla birlikte kesin sayılar, 2020’ye kadar artmaya devam edecektir.
Eğitim sektöründeki genişleme 13-17 yaşları arasındaki ergenlere yapılan yardımı arttırmaktadır. Ancak okulu bırakma oranları; ailenin kaynak bulma ihtiyacı, ilgi eksikliği, evde çalışma veya erken gebelik gibi sebeplerle, yüksek olmaya devam etmektedir. Yüksek eğitim imkanları yetersiz olduğundan, 18-24 yaş grubuna yönelik eğitim kurumlarına kayıtlarda hiç artış olmamıştır.
Panama'da gençlik, yoğunlukla şiddete maruz kalmaktadır. 2007 ila 2012 yılları arasında cinayete kurban gidenlerin %45'i, 18-24 yaş arasındaki gençlerdir. 2013 yılında, Panama'da 355 çetenin yaklaşık 7’500 genç üyesi vardır. Suç ve çete üyeliğii, topluluklar arasında artarak yayılan kentlere özgü bir olgudur. 2012'de Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, çocuk işçiliği / reşit olmayan işgücü (underage labour) de son yıllarda artmaktadır.
Yalnızca kırılgan çevrelerin riskleriyle karşılaşanlar sadece uluslararası korumaya ihtiyacı olan gençler değildir, yerel gençlik de aynı risklerle karşı karşıyadır. Şiddet, çete, uyuşturucu veya ezici taciz olaylarındaki artış herkesi etkilemektedir. Ancak genç mülteciler, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve eğitime veya işe girmede zorluklar v.s. gibi ilave tehditlerle karşı karşıyadır. Bu durum onların ev sahibi topluluklara entegrasyonunun önünde güçlü engeller oluşturmaktadır. Bu durumlarla karşılaşan gençler, zorla yer değiştirmelerine yol açan olayların travmalarını atlatmak için gereken uygun psikososyal destekten yoksunlar.

3. RET Onları Nasıl Koruyor?

RET, Panama'da 2009 yılından beri, uluslararası koruma ihtiyacı olan veya mülteci statüsünde bulunan ergen ve gençlerin ve ailelerinin sosyo-ekonomik entegrasyonu için çalışmaktadır. Biz, gençlerin topluma katılımını kolaylaştırıyor ve kendi yaşam kalitelerini geliştirmelerine ve ev sahibi topluluklarına entegre olmalarına yardımcı olacak gerekli kapasiteleri geliştirecek faaliyetler yaratıyoruz.
RET, 2014 yılında UNHCR tarafından yürütülen, ''kamu ve özel kurumlarda ve genel olarak toplumda mültecilerin içinde bulundukları şartlara yönelik anlayış eksikliği” konulu katılımcı tanı geliştirimine aktif olarak katılmıştır. Bu anlayış eksikliği, mülteci topluluğunun temel haklarını kullanmalarını tehlikeye atmakta ve temel hizmetlere erişimlerini sınırlamaktadır.
Belgelerin, özellikle eğitim sistemine giriş için gerekli olanların düzenlenmesi, önemli bir engeldir. Bu yüzden RET, Kolombiya'dan temini gereken belgelerin yasallaştırılması için kolaylaştırıcı bir işlev üstlenmektedir. RET; UNHCR, NRC ve Ulusal Eğitim Bakanlığı ile beraber, bu konunun standart test vasıtasıyla çözülmesi için Yurtdışında Alınan Ders ve Kredilerin Ortak-onay Bakanlık kararnamesini (Ministerial Decree of Co-validation of Titles and Credits Obtained Abroad) desteklemektedir.
RET, nüfusun ihtiyaçları konusunda farkındalığı arttırmak ve bunlara olumlu yanıt vermek için kamu, özel ve sosyal kurumlarla el ele çalışmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde, topluluk üyeleri kendi temel haklarına kavuşabilir, daha iyi entegre olabilir ve toplumda olumlu aktörlere dönüşebilirler.
Ayrıca reşit olmayan işgücünü önlemek ve kökünü kazımak için, Çalışma Bakanlığı, Office of the First Lady, Eğitim Bakanlığı, Ulusal Çocuk, Genç ve Aile Sekretaryası gibi hükümet kurumlarıyla iş birliği içinde çalışıyoruz. Acil durumlarda güvenli ve kapsayıcı eğitimi güçlendirmek için afet risk yönetimi alanında UNICEF, Eğitim Bakanlığı, Ulusal Çocuk, Genç ve Aile Sekretaryası ve Panama Özel Yetiler Enstitüsü ile ortak çalışmalar yapıyoruz.