Ekvador

Ekvador yakın zamanda bir siyasi istikrar ve ekonomik büyüme süreci görmüş olmasına rağmen, Ekvador nüfusunun en savunmasız kesimleri hala pek çok zorlukla karşı karşıyadır. Bu durum, artan ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı sebebiyle, özellikle mülteci statüsündekiler veya uluslararası korumaya ihtiyaç duyanlar için daha da çok geçerlidir. Genç mülteciler, haklarıyla ilgili bilgiden yoksun oldukları gibi orta ve yüksek öğrenimin dışında bırakılma riskiyle karşı karşıyadır. RET’in Ekvador’da yürüttüğü bütünsel program; eğitim sistemine girişe yönelik teşebbüsleri, Ekvador’un kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini, hayat becerileri ve iş bulma becerilerinin geliştirilmesini ve savunmasız gençlerin haklarıyla ilgili farkındalık eğitimlerini içermektedir. Aile biriminin bir bütün olarak program tasarımına dahil edilmesi ve ailelerini geçindiren genç kadınlara yapılan vurgu, RET’in Ekvador’daki müdahalelerini tanımlayan karakteristiklerdendir.

  • 1.
    Ekvador'u Etkileyen Kriz
  • 2.
    Gençler Üzerindeki Etkisi
  • 3.
    RET Onları Nasıl Koruyor?

1. Ekvador'u Etkileyen Kriz

Ekvador, 15 milyonu aşkın nüfusuyla siyasi istikrar ve ekonomik büyüme sürecinde bir ülkedir. Ülkede sağlık ve eğitim alanlarında yatırımlar artmış olup, temel ve orta öğrenimin kapsamını genişleterek Ekvador'un, bölge ülkeleri arasında düşük çocuk ölümleri listesinde beşinci sırada yer almasına yol açmıştır.
Bu genel olarak olumlu eğilim içinde nüfusun daha savunmasız kesimlerinde karşılaşılan sorunlar kolaylıkla gözden kaçırılabilir. Mülteci statüsünde veya uluslararası korunma ihtiyacı olanlar, görünmez olma riskiyle karşı karşıyadır. Bu insanların içinde bulundukları durum (koruma ihtiyacını tanımayan) Mercosur Vizesinin yürürlüğe girmesiyle ve mülteci statüsü tanınması konusundaki kaydadeğer azalma ile daha da zorlaşmaktadır.
Ayrımcılık veya cinsiyete dayalı şiddetle ilişkili riskler, pek çok aile eve topluluk için hala mevcuttur. Bu riskler, Ekvador'un elde ettiği gelişmeye zarar verebilir, nüfusun en savunmasız kesimlerinin karşılaştıkları risklerin üstesinden gelmelerini engelleyebilir ve gelecek planlarına zarar verebilir.
Ekvador, bölgedeki en yüksek mülteci nüfusuna sahip ülke olduğu için (2013 Aralık ayında, ülkede, % 98'i Kolombiya'dan olmak üzere toplam 55 000 mülteci sayılmıştı), yalnızca uluslararası koruma ihtiyacı olan insanlar değil aynı zamanda ev sahibi topluluğun en savunmasız kesimleri nedeniyle, sürekli olarak öngörülemez krizlerle baş etmek zorunda kalmaktadır.

2. Gençler Üzerindeki Etkisi

En son resmi nüfus sayımına göre, Ekvador nüfusunun %60’I 30 yaşın altında ve %35’I de 15-29 yaş arası ergen ve gençlerden oluşmaktadır. Resmi kaynaklar, genç kadınlar arasında kendine zarar verme (auto-mutilation) konulu düşündürücü raporlarla birlikte, Ekvador’da, şiddete, genç ölümlerinin ikinci sebebi olarak yer veriyor. Savunmasız azınlıklar ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve dışlama yoluyla zuhur eden 'kültürel şiddet' nedeniyle haklarına zorlukla sahip çıkabiliyor.
Afrika kökenliler, yerli nüfus, göçmenler ve mülteciler arasında orta ve yüksek eğitime kayıt, Ekvador'luların çoğunluğunu temsil eden mestizo'lara (melezlere) oranla %15 daha az. Gençlerin işe girme oranı ise yetişkinlerin üçte biri kadardır ve bu durum gençleri düşük maaşlı yan işlerde çalışmaya itmektedir. İş gücündeki gençlik katılımını yüksek öğrenim görenler oluşturmakta, ancak gençliğin yalnızca %10'u üniversite bitirmektedir, Yüksek Lisans derecesini olan gençlerin oranı ise sadece %2’dir.
Ekvador, bölgede, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan en yüksek sayıda insanın bulunduğu ülke olup ülkedeki genç mültecilerin durumu özellikle düşündürücüdür. Ülkede yaklaşık 12’000 mülteci ergen ve genç yaşamaktadır. Genç mülteciler, onurlu bir hayat ve artan yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık bağlamları içinde haklarını kullanmak için mücadele etmek zorundadır.
Erken hamilelik (ülke, bölgedeki ikinci en yüksek orana sahiptir) ve uyuşturucu kullanımı gibi toplumsal riskler, sınır bölgeleri ya da yerinden edilmiş nüfusların yoğun olarak yaşadığı yerlerde yaşayanlar gibi hassas bağlamlarda bulunan gençleri, şiddetli bir şekilde etkilemektedir.

3. RET Onları Nasıl Koruyor?

RET, eğitimin en etkili koruma araçlarından biri olduğunun bilincindedir. Yer değiştirmiş, şiddet kurbanı olmuş, çocuk yaşta çalışan, etnik azınlık gruplarına ait ya da benzeri tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalan ergenleri ve gençleri korumak adına, pek çok müdahale alanında farklı eğitim araçlarının kullanılması gerektiğinin farkındayız.
RET, Ekvador'da, bölgeyi bir bütün olarak hedefleyen bütünsel bir program yürütmektedir. Ana amaçlarımızdan biri savunmasız gençlerin eğitim sistemine girmelerini sağlamaktır. Bu, hem yerel hem de ulusal yetkililerle yakın işbirliği içinde yapılmaktadır. RET, savunmasız gençlere daha iyi hizmet vermelerine yardımcı olmak için Ekvador'un kurumsal kapasitesini güçlendirmeye gayret etmektedir.
Ayrıca RET, (hem mültecilerden hem de ev sahibi toplumdan) gençlerin cinsiyet ayrımcılığı ve şiddet gibi tehlikelere göğüs germelerini mümkün kılacak yaşam becerileri konusunda eğitimler sunmaktadır. Bu becerilerin edinilmesi onların akranlarına örnek olmalarını sağlayacak ve toplumlarında değişimin olumlu aktörleri olmalarını mümkün kılacaktır.
Biz, gençlerin geleceklerini planlamalarını ve yaşam şartlarını iyileştirmelerini sağlayacak işe alınabilme becerilerini de geliştiriyoruz. RET, bu eğitimi ya doğrudan ya da stratejik yerel ortaklar vasıtasıyla sağlamaktadır. Sürdürülebilir olması için, RET, özellikle ailelerin başı genç kadınlara odaklanarak tüm ailenin bu yaklaşıma dahil olmasını garanti etmektedir. Gerçekten olumlu bir değişim sağlamak için tüm aile bireylerinin temel gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir.
Gençliğin güçlendirilmesi ve gençlik katılımı, başarıya giden kısa yoldur. Programlarımıza katılan tüm gençler kendi toplumlarında olumlu sosyal değişim elemanları olmalarını mümkün kılacak liderlik becerileri konusunda aynı şekilde eğitilmektedir ve gençlerin, onları etkileyen konularda söyleyecekleri var. Biz gençlerin kendi savunmasızlık faktörlerini azaltabileceklerine ve toplumlarını daha barışçı ve müreffeh geleceğe doğru götürebileceklerine inanıyoruz.