Ne yapıyoruz

RET International, kendini, dünya çapında, acil ve hassas durumda olan bölgelerdeki savunmasız gençlerin eğitim yoluyla korunması ve güçlendirilmesi için çalışmaya adamıştır.

Küresel GörevimizRET’in görevinin merkezinde, gençlerin korunması ve güçlendirilmesi yatmaktadır.

RET, Orta Doğu’dan Afganistan ve Asya’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya, dünyanın her yerinde, çatışma, kriz ve istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bölgelerde çalışır. İnsani yardım kuruluşu olarak verdiğimiz ana hizmet korumadır; fakat beraber çalıştığımız kitle, gençler; ve kullandığımız temel araç, eğitim; bizi diğerlerinden ayırır.


 

Bu sebeple, kendimizi, göç, şiddet, silahlı çatışma ve doğal afet sebebiyle savunmasız bırakılmış gençlere, en geniş anlamda eğitim yardımı sağlamaya adadık ve 15 senedir bunu yapıyoruz. RET, genç kesimin içinde, tüm bağlamlarda en önemli faydalanıcılarımızdan olan genç kadınların sorunlarına karşı özel bir duyarlılık geliştirmiştir.

Sayın Ogata’nın RET için düşündüğü vizyon BM Mülteciler Ajansı (UNHCR) Yüksek Komiseri olarak görev yaparken tanık olduğu büyük bir boşluğu doldurmaktı: gençler için eğitim.

Kriz dönemlerinde, donörlerin öncelikleri daima hayat kurtaran temel ihtiyaçlara odaklıydı: su, yiyecek, barınma ve çocukların korunması… Bütçeler, nadiren gençlerin ihtiyaçları da düşünülerek hazırlanıyordu.

 

Krizler git gide uzadıkça, yıllarca hatta on yıllara yayıldıkça, bu yaklaşım, trajik sonuçları beraberinde getiriyordu. 2015’te, göçe zorlanmış bir bireyin sürgünde geçen ortalama yıl sayısı 17’ydi. Ergenler ve gençler, kendilerine herhangi bir eğitim fırsatı verilmediğinde; yasa dışı etkinliklere, çetelere, çocuk işçiliğine, uyuşturucu kaçakçılığına, seks işçiliğine, cinsel istismara ve suistimale, şiddete ve diğer tehditlere karşı son derece savunmasız kalırlar. Eğitim, onları, bu tehditlerden korunmak ve dayanıklılıklarını arttırmak için gerekli araçlar ve becerilerle donatır. Eğitim; hassas ortamlarda gerçekten verimli ve sürdürülebilir bir koruma yöntemi teşkil eder.

 

Kurulduğu zaman, RET, sadece mülteci kamplarında çalışmaktaydı. Ancak, yeni krizler ortaya çıktıkça ve dünyanın farklı bölgelerinde paradigmalar değiştikçe, kamplarda bulunan mülteciler için özel olarak geliştirdiğimiz yöntemlerin, genel anlamda, hassas ortamlarda bulunan gençlere de uygulanabileceğini anladık. Günümüzde, hala mülteci kamplarında çalışıyoruz, ancak çalışmalarımızı, şehir ve kırsal kesimde ve kent çevresinde (peri-urban) bulunan mültecileri, ev sahibi toplumu, ülke içinde göç etmiş toplulukları, çocuk askerleri, doğal afet mağdurlarını ve başkalarını kapsayacak şekilde genişlettik.

 

Sonuç olarak RET’in önerisi şudur: Geçiş Döneminde Eğitim yoluyla Yardım & Direnç (Relief & Resilience through Education in Transition).

RET_Burundi_2015

 

Sonuç olarak RET’in önerisi şudur: Geçiş Döneminde Eğitim yoluyla Yardım & Direnç (Relief & Resilience through Education in Transition).

RET_International_Acronym

(Relief and Resilience) Yardım (Relief) vasıtasıyla, hassas ortamların berberinde getirdiği riskleri, olumlu ve yapıcı olanaklara dönüştürecek ve gelecek zorlukları kalıcı şekilde aşmayı sağlayacak Direnç (Resilience) sağlanır.

(Education) Eğitim, bu çerçevede bir kişisel korunma ve gelişim aracıdır.

(Transition) Geçiş Dönemi süresince, genç topluluğu çözümün bir parçası yapmak suretiyle, kriz durumunda bir toplumdan istikrarlı ve barışçıl bir topluma geçiş sağlanır.

 

Sayın Ogata’nın, eğitimli gençlerin oynayacağı büyük role yönelik anlayışı büyük bir etki yaratmıştı. Bu etkinin sebebi, bu anlayışın, özünde öngörüldüğünden daha kapsamlı bağlam ve ihtiyaçlara hizmet etmesidir. Eğitim, büyük başarıların temelini oluşturur. Ölçeklenebilirlik kapasitesi, bütün büyük vizyonların karakteristik niteliklerindendir ve Sayın Ogata’nın görüşünün bu denli kalıcı olmasının sebebidir.

Görevimizin daha detaylı bir tanımını aşağıdaki iki bölümde bulabilirsiniz. Başka bir deyişle, size, görevimizin neden özgün olduğunu ve onu hayata geçirme yolundaki donanımımızı açıklamanın önemli olduğuna inanıyoruz.

  • İnsani yardım ve Kalkınma Arasında Boşlukları Doldurmak Karmaşık bir Sorun için Net Çözümler

  • Olumlu Değişimin Kilit Aktörleri olarak Gençler Gençler, kriz dönemlerinin olumlu değişim aktörleridirler ve toplumlarının geleceğini temsil ederler.

  • Bir Koruma ve Kalkınma Aracı olarak EğitimRET, acil durumlarda eğitim verir; bizler, toplumsal bütünlük, dayanıklılık, barış ve refaha giden yolu açarken aynı zamanda koruma sağlarız.

Görevimiz Neden Önemli?RET, özgün görev tanımıyla, insani yardım ve kalkınma yardımı arasındaki boşlukları dolduruyor.

Uluslararası yardım, geleneksel olarak, insani destek ve kalkınma için işbirliği olarak ikiye ayrılır. İnsani yardım kuruluşları acil durumlarda (hayat kurtararak ve acıları dindirerek) kısa vadeli koruma sunar; kalkınma kuruluşları ise sadece durgun ve istikrarlı ortamlarda uzun vadeli toplumsal ve ekonomik gelişim için çalışır. RET olarak, görevimizin genç nüfusa odaklandığını bilir, en önemli aracımızın eğitim olduğuna ve bunların birleşimiyle insani yardım ve kalkınma yardımı arasında boşlukları etkili şekilde kapatacağımıza inanırız.


Bridge

Krizler, nadiren kesin bir tarihte sona erer, krizler sona erdiğinde insani yardım oyuncuları çekilir ve kalkınma çalışmaları başlar. Krizler yıllar hatta on yıllar sürebilir ve kriz ve kalkınma arasındaki geçiş süreci genellikle tanımlanması imkânsız, farklı uluslararası aktörler arasındaki siyasete bağlı ve bu açıdan ele alınması çok zor bir süreçtir.

Kriz halindeki toplumlardan istikrarlı bir topluma geçiş için, ana aktörlerin ve araçların iki bağlamda da benzer olması gereklidir. Uluslararası toplum, devletler ve yerel topluluklarca verilen bu iki farklı yardımın yöntem ve anlayışları arasındaki boşluklar, nihayetinde bu şekilde kapanır.

 

RET olarak, görev tanımımızın bizi yönlendirdiği amaç budur.

.

 

RET, özellikle genç kesimle çalışır, ve bu tercihin önemi çok büyüktür. Gençler, kriz döneminde halihazırda potansiyel bir rol üstlenici olmanın yanı sıra, toplumlarının geleceğini de temsil etmektedirler. Günümüzde ve gelecekte önemli roller üstlenmişlerdir ve bu durum, diğer toplumsal gruplar, yani çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için olduğundan çok daha fazla gençler için geçerlidir.

RET’in görevinin ikinci özgün yanı ise, krizlerde ve acil durumlarda koruma aracı olarak eğitimi kullanmasıdır. Krizin erken dönemlerinde bir araç olarak eğitimi kullanarak, RET sadece koruma sağlamakla kalmayıp, gelecekte gerçekleşecek kapsamlı eğitim yardımlarının temelini atmaktadır.

Eğitim, uzun süreli gelişimin temel bileşenlerinden biri olarak küresel anlamda kabul görmüş bir araç olduğu için, bu yaklaşım önemli bir anahtardır. RET olarak, eğitimi, koruma sağlayan ve toplumların dayanıklılığını geliştiren, kalkınma politikalarının yaşayıp tutunabileceği ortamı yaratan bir araç olarak kullanıyoruz.

RET, bu anlamda insani yardım ve kalkınma yardımı arasındaki boşlukları doldurmak için verimli stratejiler geliştirmek amacıyla doğru kitle (gençler) ve doğru araç (eğitim) ile çalışıyor. Bu, görev tanımımızı sadece özgün değil, hayati öneme sahip kılıyor.

 

RET_in_Burundi_Panarama

  • En Geniş Anlamıyla EğitimEn Geniş Anlamıyla Eğitim Eğitimi düşündüğümüzde, ufkumuz alışılmış resmi sınıf eğitimiyle sınırlanmamalıdır.

  • Eksiksiz bir Eğitim Çantası: Acil durumlarda eğitim konusunda 15 seneyi aşkın tecrübemiz sayesinde, özgün yaklaşım ve yöntemlerle dolu bir araç kiti geliştirdik.

  • Toplulukların Krizden Çıkmasına Yardımcı olan Müdahaleler Hayat kurtaran acil ihtiyaçları karşılıyor, aynı zamanda gençleri ve topluluklarını acil durumlardan çıkartacak ve refaha yönlendirecek becerileri sunuyoruz.

YöntemimizAcil Durumlarda Eğitim konusunda 17 Seneyi Aşkın Tecrübe

Yıllar geçtikçe, RET, acil durumlarda eğitim konusunda büyüyen bir tecrübeye sahip oldu ve bu bizim “geniş anlamda” eğitim anlayışımızın ana felsefesini oluşturur.


 

İstikrarlı toplumlarda ve durumlarda eğitimin temel bileşeni resmi eğitim sistemidir, eğitim deyince, akla ilk olarak bu gelir. Ancak acil durumlarda, resmi yapı çoğunlukla iş görmez hale gelir ya da tamamen yok olur. Sonuç olarak, gençlerin özgül ve akut ihtiyaçlarına cevap vermek için geniş yelpazede yaklaşımlar geliştirmek gerekir.

Her kriz durumunda, yardım için nelere ihtiyacımız olacağına karar vermek amacıyla, RET daima, ilk adım olarak bir İhtiyaçlar & Varlıklar Değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirmelerin anlamlı olabilmeleri için, yerel ilgilileri ve donör topluluklarını yakından dinlemeye çok vakit ayırıyoruz. Proje tasarımı, katılımın kapsamlı ve yoğun olduğu bir süreçtir.

RET, 17 yıllık tecrübesiyle, gençleri ve özellikle genç kadınları korumaya yönelik farklı eğitim yaklaşımlarını barındıran eksiksiz bir araç çantası geliştirdi. Yaklaşımlarımız elbette karmaşıktır, ancak bu genel olarak üç ana kategoride ele alınabilir:

Gençlerin acil durumlarla başa çıkmalarını sağlayacak yaklaşımlar;

Kaliteli okul ortamına erişimi devamlı kılacak yaklaşımlar;

Gençlerin topluluklarını istikrar ve kalkınmaya yönlendirecek yaklaşımlar;

RET aynı zamanda genç kadınların sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesine özel bir ilgi gösterir, bu amaç bütün yaklaşımlarımızda merkezidir.

 

Acil Durumlarla Başa Çıkmak

Hassas ortamlarda gençlerin dayanıklılığını geliştirmeleri şarttır. RET, bu amaçla, psiko-sosyal destek ve kriz ve aciliyet durumlarında hayat becerileri konularında uzmanlık geliştirmiştir.

 

Psikososyal Destek

Psikososyal destek, öğrencilerin yaşadıkları travmaları hafifletmeleri ve atlatmalarına yardımcı olur. Gençlerin psikolojik durumlarıyla kişisel veya grup terapi yoluyla ilgilenilmezse, gençlerin bu hassas ortamların risklerinden korunmaları ve kendilerini korumaları için gerekli becerileri geliştirmeleri çok zor olacaktır.

 

Yaşam Becerileri

Yaşam becerileri, gençleri günlük ihtiyaç ve sorunlarla etkili şekilde baş etmelerini sağlayan uyumlu ve olumlu tavrı yaşatan becerilerdir. RET için genellikle bunun anlamı, sağlık, kara mayınları farkındalığı, cinsel temelli şiddetin engellenmesi gibi hayat kurtaran basit becerilerin öğretildiği eğitimlerdir.

 

Okul Çevresinde

Okul ve sınıfların varlığı, topluluklar içinde daima temel ve dengeleyici bir güç olagelmiştir. RET, bu sebeple okulların varlığını ve gençler için oynadığı koruma rolünü garanti altına alacak bütünsel bir yaklaşım geliştirmiştir. Resmi ve yaygın eğitim verilmesi, yerel eğitim mercilerinin kapasitesinin geliştirilmesi bu kapsamdadır.

 

Formal Eğitim

RET, milli eğitim müfredatına bağlı okulları yöneterek veya devlet tarafından tanınmış ya da devletin yönettiği okullara erişimi kolaylaştırarak formal eğitim desteğinde bulunur. Aynı zamanda, kriz ve çatışma durumlarından kaçmaları ve yurtlarından ayrılmaları nedeniyle eğitim yılı kaybetmiş gençler için hazırlanan hızlandırılmış eğitim programları da eşit derecede bir ihtiyaçtır. RET, ayrıca, yüksek öğrenim için burs programları da yönetmektedir.

 

Yaygın Eğitim

RET tarafından verilen yaygın eğitimin içerisinde, okuma yazma, aritmetik, gençlerin okullara yeniden dönebilmeleri için bütünleme dersleri ve dil kursları vardır. Yerinden edilmişler için, yerel dile hakimiyet, yerel topluma, hizmetlere ve eğitim sistemine entegre olmanın anahtarıdır. Bu kurslar, milli müfredatın parçası olmasa bile, RET bu kursların INEE veya UNESCO gibi kuruluşların standartlarına uyacak şekilde hazırlanması ve kursların yerel merciler tarafından tanınması için gerekli bütün çabayı gösterir.

 

Kapasite Geliştirme

Yerel eğitim tesislerinin eğitim kapasitesini geliştirmek, dolaylı bir yöntem olmasına rağmen kaliteli eğitimin devamlı varlığını sağlamak için son derece verimlidir. Kapasite geliştirme kapsamında, yerel okul yönetimlerinin geliştirilmesi, öğretmen eğitimi ve profesyonel gelişim eğitimi, afet risk azaltımının eğitim programlarında yaygınlaştırılması veya güvenli ve öğrenciye duyarlı ortamların oluşturulması için inşa, renovasyon veya malzeme yardımı gibi etkinlikler yer almaktadır.

 

İstikrar ve Refaha Doğru

Gençlere günlük yaşantılarında yardımcı olmak ve verimli öğrenim imkanlarına erişimlerini sağlamak, tam etkisini ancak gelir kaynakları ve gençleri güçlendirme eğitimleri ile gösterebilir.

 

Gelir Kaynakları & İş İmkanları

Gençlerin bağımsızlığını pekiştirecek yetenekler, aynı zamanda kriz halinde güvenli bir ortam oluşturmalarını sağlayacak yeteneklerdir. İş imkanlarının var olduğu ortamlarda, RET, mesleki eğitim verir ya da çıraklık şemaları sayesinde öğrenciyle halihazırda var olan yerel işletmeleri buluşturur.

RET’in girişimcilik eğitimleri, küçük çaplı iş geliştirmiş gençlere, başarılarını sürdürmek için gerekli bilgileri sağlar. RET’in küçük çaplı iş geliştirme eğitimleri, sıfırdan başlayanlara, kolektif yöntemler sayesinde iş edinme fırsatı verir. RET Girişimcilik Eğitimleri, son olarak, teknik eğitim, bilgisayar eğitimi veya işletme eğitimleri sayesinde orta öğrenim görmüş gençlerin iş imkanlarını çoğaltmalarını ve pazarlama yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.

 

Gençlerin Güçlendirilmesi

RET’in nihai amacı, gençlerin karar ve eylemlerinin topluluklarını kriz halinden çıkarıp güçlü toplumsal bütünlük, barış ve refaha doğru götürdüğü bir dünya inşa etmektir. Gençlerin bu yolda olumlu toplumsal değişimin etken aktörlerine dönüşmeleri için RET, sorumlu vatandaşlık, genç-yetişkin partnerlikleri veya hukuki farkındalık gibi bir dizi eğitim öngörmektedir. Bu eğitimlerin hepsi, gençlerin topluluklarına katılım sağlamaları için gerekli her şeyi sunmaktadır. Liderlik eğitiminin gençler için ayrı bir yeri ve önemi vardır; bu eğitimler, gençler tarafından yönetilen yerel iş gücünü, mal ve imkanların kullanıldığı projeleri veya yerel gençlik grupları ve derneklerini verimli yürütme kapasitesine kavuşturma girişimlerine temel teşkil eder.

 

Kadınların Sosyo-Ekonomik Bağımsızlığının Güçlendirilmesi

RET programları genellikle gençlere odaklanır. Buna rağmen, savunmasız genç kadınlar ve annelerle sürekli olarak çalışırız ve programlarımızın sadece acil ihtiyaçlara cevap vermekle kalmayıp, çok daha derin bir etki ve verimliliğe sahip olduğuna inanırız. Genç kadınlar ve anneler, kriz durumlarından etkilenen en hassas topluluklar arasındadırlar. Buna rağmen, kadınlar ve anneler evlerinin lideri konumundadırlar ve çocukların, gençlerin ve ailelerin yaşamında temel bir rol oynarlar.

Bir insanın cinsiyeti, hayatındaki olanaklarını ve yakalayabileceği başarıları hala büyük ölçüde belirlemektedir. Toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi, çoğunlukla erkeklerin lehine ve kadınların aleyhine olan farklı cinsiyet rolleri geliştirmiştir. Bu eşitsizlik, hassas durumlarda, kriz ortamlarının erkekliği ve dişiliği daha çok öne çıkartması sebebiyle, daha da büyümektedir. Ayrıca bir toplulukta şiddet genel anlamda arttığında, cinsiyet temelli şiddetin de büyük ölçüde arttığı gözlenmiştir. Tecavüzün bir silah olarak kullanılması veya çocuk gelinler en bilindik örneklerdir.

Bu sebeple genç kadınlara, ergen annelere, evlerinden sorumlu kadınlara, genç dullara odaklanmak, en önemli ihtiyaçlara odaklanmak çerçevesinde hayatidir. Ancak kadınlara odaklanmanın mantığı, savunmasızlık sorusunun ötesinde; aynı zamanda bir etki ve verimlilik meselesidir. Genç kadınları hedef almak, onlara sağlanan kişisel yardımı aşan daha geniş çapta olumlu etkiler yaratır, zira genç kadınlar çoğu zaman ailenin merkezinde yer alırlar, çocukların eğitimini etkiler, sağlık açısından önemli bir rol oynar, beslenme, ev işleri ve gelir ile yakından ilgilenirler. Onların eğitim seviyesi yükseldikçe, aile ve çocukların da imkanları da bir o kadar artar. Kadınlara yatırım yapmanın geri dönüşü, bu anlamda çok yüksektir.

 

Özel İhtiyaç Sahibi Gençler

Acil durumlar, engelli olmaktan kaynaklanan eşitsizlikleri daha da şiddetlendirir. Acil durumlarda, aile bağları, uzman tesisler, sosyal hizmetler ve ulaşım ağları gibi alışılagelindik destek yöntemleri yok olur ve bu kriz durumu, özel ihtiyaç sahibi bireylerin hayatını zorlaştırır. RET’in benimsediği bütünsel yaklaşım, bütün toplum bireylerinin evrensel haklarına erişebilmelerini sağlayacak olumlu eylemlerin gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.

Engelli gençlere gösterilen ilgi, bütün gençlerin haklarına erişebilmelerini sağlamak amacıyla özel ihtiyaçlara çözümler getirmekle alakalıdır. Aynen genç kadınlara odaklanmak gibi, özel ihtiyacı olan gençlerle çalışmak da, kendinden daha büyük bir amaca hizmet eder. Toplulukların, aralarındaki en hassas bireylere davranışı, toplulukların genel anlamda dayanışma ve toplumsal bütünlük anlayışını şekillendirir.

Engelli gençlerin potansiyelini geliştirmek, gençlerin, toplumdaki her bireyin asıl önemini hatırlatacak farkındalığı yaratma yolunda önemli roller üstlenmelerini sağlar.