Donörler & Partnerler

Savunmasız gençleri korumak RET'in yerel ve uluslararası oyuncular arasında katalist görevi gördüğü kolektif bir çabadır. Bu sebeple, donörlerimiz, partnerlerimiz ve bizi bir araya getiren bağlantılara, güçlü bir bağlılık ve derinden minnet duyuyoruz.

DonörlerSiz olmadan başaramazdık, Teşekkürler!

RET International üç farklı kategoriden iştirakçının cömert desteklerinden yararlanır. Aşağıda açıklamalı bir liste bulabilirsiniz:

 1. 1) ULUSAL HÜKÜMETLER 
 2. 2) Birleşmiş Milletler kuruluş ve vakıfları gibi KURUMSAL DONÖRLER
 3. 3) Bireyler ve vakıf veya hayır kurumları gibi özel kuruluşlardan oluşan ÖZEL SEKTÖR

Ağlarİlişkilerin kurulduğu, koordinasyonun yürütüldüğü ve fikirlerin paylaşıldığı yer

İnsani yardım krizlerini çözmek doğaları gereği çok zordur. Pozitif bir değişime yol vermek amacı güdüldüğü için, çok çeşitlilikte oyuncunun bir arada ve dar vakitte etkili ve verimli çözümler sağlamaları gerektiği bir alandır. İlgili toplulukların, yerel derneklerin, yerel yetkililerin, ulusal hükümetlerin, STK’ların, donörlerin, Birleşmis Milletler’in ve çok taraflı kuruluşların, sebepler, etkiler, öncelikler, metotlar, kaynaklar ve daha fazlası konusunda asgari anlaşmalara varmaları gerekmektedir.

Bir anlaşmaya varılamaması istisnasız kısırlığa, tekrara, gerilime ve belki durumun kötüleşmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla koordinasyon insani yardımın öz bileşenlerindendir. Aşağıda, RET’in bu işbirlikçi sürece ve diyaloğa dahil olmasını sağlayan bağlantıları görebilirsiniz.

 • Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE – www.ineesite.org ) STKların, BM ajanslarının, donör ajanslarının, hükümetlerin, akademik kuruluşların, okullar ve ilgili toplulukların temsilcilerinin, her insanın hakkı olan acil durumlarda ve yeniden inşa döneminde kaliteli ve güvenli eğitimi almasını sağlamak amacı güden küresel bir temsilcilik ağıdır. 2001'den bu yana, RET INEE içerisinde aktif bir rol üstlenmektedir, örnek olarak INEE Yönetim Kurulu’na 2010’da katıldık ve Başkanlık görevini Dünya Bankası ile paylaşarak yürüttük. RET aynı zamanda Asgari Standartlar’ın hazırlanmasında önemli bir rol oynadı ve bu çalışmayı UNESCO ve UNHCR’ın katkılarıyla Cenevre’den dünyaya yaydı. Günümüzde RET, Standartlar & Uygulamalar Çalışma Grubu’nda çalışmaya devam ediyor ve Ergen ve Genç Görev Takımı’nda eşbaşkanlıkla mükellef ve UNICEF ve Women’s Refugee Commission gibi kurumlarla aciliyet teşkil eden durumlardaki gençlere kaliteli eğitim sağlama görevi çerçevesinde işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bu amaçla, program yürütme kaynaklarımızı, değerlendirmelerimizi ve araçlarımızı genç faydalanıcılarımızın seslerinin başka kuruluşlar, yürütmeciler, donörler, araştırmacılar tarafından açık ve net şekilde duyulduğundan emin olmaya yönlendiriyoruz.

  INEE Yönetim Kurulu’nda eş başkan olarak, RET aynı zamanda, afetten etkilenen herkesin eğitim almasını temin edecek kurumsal koordinasyonu güçlendirdi, kriz hallerinde ve kriz sonrası dönemde eğitimin desteklenmesi için küresel bilginin ve kapasitenin kuvvetlendirilmesi ve acil durumlarda eğitim alanının geliştirilmesi için üyeleri dinamik olmaya çağırdı. Yönetim Kurulu genel olarak INEE icin amaçlar ve planlar geliştirir, yeni çalışma gruplarını ve görev gruplarını onaylar ve sekreterlik çalışanlarına stratejik destek sağlar. Ilaveten RET INEE "Asgari Eğitim Standartları: Hazırlık, Cevap, Yeniden İnşa" programına destekte bulunmaktadır ve INEE Acil Durumlarda Asgari Eğitim Standartları Çalışma Grubu’nda kuruluşundan bu yana aktif bir rol üstlenmektedir.

 • 2006 yılının sonundan bu yana, toplam 38 ülke, acil durumlarda eğitim koordinasyon mekanizması olarak Education Cluster'ı (EC – http://educationcluster.net ) kurdu. Education Cluster'ın amacı değerlendirme, cevap ve erken müdahale alanında operasyonel ve aktif olmak. EC bazı ülkelerde, hazırlık ve afet risk yönetimi gibi duruma-özel çalışmalar yürütmektedir. RET aynı zamanda Education Cluster'ın müdahale alanlarında aktif bir üyedir. RET özellikle Education Cluster Çalışma Grupları (ECWG)'nda aktiftir. Bu, kuruluşlar ve bireylerden oluşan ve alan çalışmasında izlenecek standartlar ve politikaların belirlenmesi hususunda ajanslar arası işbirliği, hızlı cevap kapasitesini arttırmak ve alan çalışmalarında koordinasyona operasyonel destek sağlamak suretiyle Education Clusters'ı destekleyen açık bir platformdur. Aynı zamanda ECWG, eğitimin insani yardım ve erken müdahelede ayrılmaz bir bileşen olarak tanınmasını savunmaktadır. RET küresel ECGW içerisinde aktif şekilde temsil edilmekte ve farklı görev grupları ve tematik gruplarda yer almıştır.

 • The International Council of Voluntary Agencies (ICVA – https://icvanetwork.org ), 1962’de kurulmuş, insani yardım ve insani hak STK’larını bir araya getiren ve insani yardım savunucusu küresel bir ağdır. İnsani yardım ve mülteci politikalarına odaklanan ICVA, katılımcılarının alan çalışmalarından yararlanır ve tecrübelerini uluslararası karar alma forumlarına taşır. ICVA üyelerinin, toplu çalışma yoluyla değişim elde etmeye ve, kalite ve şeffaflıklarını geliştirecek olanak ve araçlara erişimlerini sağlayarak üyelerinin verimliliğini arttırmaya çalışmaktadır.

 • RET, aynı zamanda Swiss Network for Education and International Cooperation (www.reseau-education.ch ) RECI'de Komite Üyesidir. RECI isviçreli organizasyonlar koalisyonu olup, uluslararası eğitim konusunda faaliyet göstermektedir. Bu ağın amacı - koordinasyon ve ittifak yoluyla - eğitimin insani gelişim için ana kaldıraçlardan biri olduğu mesajını iletmektir.

 • RET International YAE Group (Youth and Adolescents in Emergency – http://www.yaegroup.org)’un aktif üyesidir. Platformun amacı, kendini insani yardım gerektiren acil durumda veya uzamış krizlerde bulmuş genç ve ergenlere çözüm bulunması ve çözümde bu gençlerle çalışılması için daha fazla bağış yapılması ve bütünsel bir yaklaşımın savunulmasıdır. YAE grubunun kurucu üyelerindeniz ve günümüzde acil durumdaki gençler için varolan ilkeleri düzenleyen çalışma grubunda güçlü bir katılımcıyız.

PartnerlerDünyanın Ana Koordinasyon Ajanslarıyla Resmi Partnerlikler

Yıllar boyu RET International hem sahada hem en önemli insani yardım kuruluşlarının ve gelişim bölgelerinin başkentlerinde calıştı. Bu işbirliklerinden bazıları zamanla, mutabakat anlaşmaları (MoUs) ve özel başvuru statüleri ile daha resmi bir hâl aldı.

 • UNHCR-Logo-background-blue

   

  RET bağımsız bir kuruluştur, UNHCR‘ın bir parçası değildir. UNHCR’ın 50. doğum yılında dönemin UNHCR Mülteciler Yüksek Komiseri, RET’in kurucusu Sadako Ogata ile olan güçlü ilişkiden doğduk.
  Mültecilerin en çok ihtiyaç duydukları alanları odak noktası yapmak için RET UNHCR ile yakından calışmaktadır. İlişkimizi saygı, işbirliği ve simbiyotik bir anlayışa dayandıran bir mutabakat anlaşması paylaştığımız UNHCR ile günümüzde dünya çapında birçok ülkede, Burundi, Chad, Ekvador, Panama, Venezuela ve Türkiye’de projeler yürütmekteyiz.

   

   

   

 • IOM.svg

  IOM – OIM

  IOM, Uluslararası Göç Örgütü (the International Organisation for Migration), 1951 yılında Ikinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan göç sorunlarıyla baş etmek için kuruldu. RET ve IOM, Kolombiya’da birçok projede beraber çalıştı ve projelerimizde temel olan (bölgesel) bir mutabakat anlaşmasında taraftır. İlaveten, RET IOM içerisinde Gözlemci Statüsü’ne sahiptir.

 • unicef Logo2

  UNICEF (the United Nations Children’s Fund) ve RET göçe zorlanmış ve yerinden edilmiş gençlere kendilerine parlak bir gelecek sağlamaları için korunma ve eğitim sağlama mücadelesinde birliktir. UNICEF ve RET birçok ülkede beraber calıştı ve bölgesel mutabakat anlaşmasında taraftır. Bu anlaşmayı küresel seviyeye taşıma calışmalarımıza devam ediyoruz. RET International geçmişte ve halen UNICEF’in Türkiye, Panama, Kenya, Burundi ve LACRO Bölgesi’nde Uygulama Partneridir.

 • UNESCO Logo

  UNESCO oturaklı ve istikrarlı toplumların yaratılması sürecini Her Amaç için Eğitim yoluyla hızlandırılmasına destek olmaktadır. Aynı zamanda üye ülkelerin eğitim alanında insani ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

  RET ve UNESCO-IBE (Uluslararası Eğitim Bürosu) küresel bir mutabakat antlaşmasına taraftır ve küresel projelerde yakın bir işbirliği içerisindedir.

 • logo_ECOSOC_RET_International

  RET International 2005’ten bu yana United Nations Economic and Social Council da istişari statüye sahiptir. Bu RET’in uluslararası konferanslara ve etkinliklere katılmasını veya bu etkinliklerde yazılı yâda sözlü olarak fikir belirtmesini ve Birleşmiş Milletler kurumlarına hassas koşullardaki gençlerin durumuna dair networking, koordinasyon ve farkındalık yaratmak amacıyla girmesini sağlar.