Ne yapıyoruz

RET International, kendini, dünya çapında acil ve hassas durumda olan bölgelerde savunmasız gençlerin eğitim yoluyla korunması ve güçlendirilmesi için çalışmaya adamıştır.

Küresel GörevimizRET’in görevinin merkezinde, gençlerin korunması ve güçlendirilmesi yatmaktadır.

RET, Orta Doğu’dan Afganistan ve Asya’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya, dünyanın her yerinde, çatışma, kriz ve istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bölgelerde çalışır. İnsani yardım kuruluşu olarak verdiğimiz ana hizmet korunma; fakat beraber çalıştığımız kitle, yani gençler, ve kullandığımız temel araç, yani eğitim, bizi diğerlerinden ayırır.


 

Bu sebeple kendimizi göç, şiddet, silahlı çatışma ve doğal afet sebebiyle toplulukların savunmasız bırakılmış gençlerine, en geniş anlamda, eğitim yardımı sağlamaya adadık, ve 15 senedir bunu yapıyoruz. RET, genç kesimin içinde, tüm bağlamlarda kilit faydalanıcılarımızdan biri olan genç kadınların sorunlarına özel bir duyarlılık geliştirdi.

RET, 2000 yılında, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinin ikinci döneminin sonunda olan Sayın Sadako Ogata ve dönemin Fondation pour Genève eş başkanı olmak üzere, başka birçok kuruluşun yönetim kurulunda bulunmuş ve BMMYK’nın önemli destekçilerinden Sayın Françoise Demole tarafından kuruldu.

Sayın Ogata’nın RET için vizyonu, aynı zamanda kendisinin BM Mülteciler Ajansının başı olarak görev yaparken tanık olduğu büyük bir boşluğu doldurmaktı: gençler için eğitim.

Kriz dönemlerinde, donörlerin öncelikleri daima hayat kurtaran temel ihtiyaçlara odaklıydı, su, yiyecek, barınma ve çocukların korunması. Bütçeler çok nadiren gençlerin ihtiyaçlarını kapsayacak nitelikte oluyordu.

 

Krizler git gide uzadıkça, yıllarca hatta on yıllarca sürdükçe, bu yaklaşım, trajik sonuçları beraberinde getiriyordu. 2015’te, göçe zorlanmış bir bireyin sürgünde geçen ortalama yıl sayısı 17’ydi. Ergenler ve gençler, kendilerine herhangi bir eğitim fırsatı verilmediğinde, yasa dışı etkinliklere, çetelere, çocuk işçiliğine, uyuşturucu kaçakçılığına, seks işçiliğine, cinsel istismara ve suistimale, şiddete ve daha fazlasına karşı son derece savunmasız kalmaktadır. Eğitim, onlara, bu tehditlerden korunmak ve dayanıklılıklarını geliştirmek için gerekli araç ve yetenekleri sağlar. Eğitim; bu hassas ortamlarda gerçekten verimli ve sürdürülebilir bir koruma yöntemi teşkil eder.

 

Kuruluşunda, RET sadece mülteci kamplarında çalışmaktaydı. Ancak, yeni krizler ortaya çıktıkça ve dünyanın farklı bölgelerinde paradigmalar değiştikçe, kamplarda bulunan mülteciler için özel olarak geliştirdiğimiz yöntemlerin genel anlamda hassas ortamlarda bulunan gençlere de uygulanabileceğini anladık. Günümüzde hala mülteci kamplarında çalışıyoruz, ancak çalışmalarımızı şehir ve kırsal kesimde ve kent çevresinde (peri-urban) bulunan mültecileri, ev sahibi toplumu, ülke içinde göç etmiş toplulukları, çocuk askerleri, doğal afet mağdurlarını ve başkalarını kapsayacak şekilde genişlettik.

 

Sonuç olarak RET’in önerdiği şudur: Geçiş Döneminde Eğitim yoluyla Yardım & Direnç (Relief & Resilience through Education in Transition).

RET_Burundi_2015

 

Sonuç olarak RET’in önerdiği şudur: Geçiş Döneminde Eğitim yoluyla Yardım & Direnç (Relief & Resilience through Education in Transition).

RET_International_Acronym

(Relief and Resilience) Yardım (Relief) ederek hassas ortamların risklerini olumlu ve yapıcı olanaklara dönüştürecek ve gelecek zorlukları kalıcı şekilde aşmayı sağlayacak Direnç (Resilience) sağlanır.

(Education) Eğitim, bu çerçevede kişisel korunma ve gelişim aracıdır.

(Transition) Geçiş Dönemi süresince genç topluluğu çözümün bir parçası yapmak suretiyle, kriz durumunda bir toplumdan istikrarlı ve barışçıl bir topluma geçiş sağlanır.

 

Sayın Ogata’nın eğitimli gençlerin oynayacağı büyük role yönelik anlayışı büyük bir etki yaratmıştı. Bu etkinin sebebi, bu anlayışın, özünde öngörüldüğünden daha kapsamlı bağlam ve ihtiyaçlara hizmet etmesidir. Eğitim, büyük başarıların temelini oluşturur. Ölçeklenebilirlik kapasitesi, bütün büyük vizyonların karakteristik niteliklerindendir ve Sayın Ogata’nın görüşünün bu denli kalıcı olmasının sebebidir.

Görevimizin daha detaylı bir tanımını aşağıdaki iki bölümde bulabilirsiniz. Başka bir deyişle, size görevimizin neden özgün olduğunu ve onu hayata geçirmek için nelerle donanmış olduğumuzu açıklamanın önemli olduğuna inanıyoruz.

  • İnsani yardım ve Kalkınma Arasında Boşlukları DoldurmakKarmaşık bir Soruna Net Çözümler

  • Olumlu Değişimin Kilit Aktörleri olarak GençlerGençler, kriz dönemlerinin olumlu aktörleridirler, aynı zamanda toplumlarının geleceğini temsil ederler.

  • Bir Koruma ve Kalkınma Aracı olarak EğitimRET, acil durumlarda eğitim verir; toplumsal bütünlük, dayanıklılık, barış ve refaha giden yolu açarken aynı zamanda koruma sağlarız.

Görevimiz Neden Önemli?Özgün Göreviyle, RET, insani yardım ve kalkınma yardımı arasındaki boşlukları dolduruyor.

Uluslararası yardım, geleneksel olarak, insani destek ve kalkınma için işbirliği olarak ikiye ayrılır. İnsani yardım kuruluşları acil durumlarda (hayat kurtararak ve acıları dindirerek) kısa vadeli koruma sunar; kalkınma kuruluşları ise ancak durgun ve istikrarlı ortamlarda uzun vadeli toplumsal ve ekonomik gelişim için çalışır. RET olarak, görevimizin genç kesime odaklandığına, en önemli aracımızın eğitim olduğuna ve bunların birleşimiyle insani yardım ve kalkınma yardımı arasında boşlukları etkili şekilde kapatacağımıza inanırız.


Bridge

Krizler nadiren kesin bir tarihte sona erer, kriz sonunda insani yardım oyuncuları çekilir ve kalkınma çalışmaları başlar. Krizler yıllar hatta on yıllar sürebilir ve kriz ve kalkınma arasındaki geçiş süreci genellikle tanımlanması imkansız, farklı uluslararası aktörler arasındaki siyasete bağlı ve bu açıdan ele alınması çok zor bir süreçtir.

Kriz halinde toplumlardan istikrarlı bir topluma geçiş için, ana aktörlerin ve araçların iki bağlamda da benzer olması gereklidir. Uluslar arası toplum, devletler ve yerel topluluklarca verilen bu iki farklı yardımın yöntem ve anlayışları arasındaki boşluklar nihayetinde bu şekilde kapanır.

 

Görevimizin  bizi yönlendirdiği amaç budur.

 

RET özellikle genç kesimle çalışır, ve bu tercihin önemi çok büyüktür. Gençler, kriz döneminde halihazırda potansiyel bir rol üstlenici olmanın yanı sıra, toplumlarının geleceğini de temsil etmektedirler. Günümüzde ve gelecekte önemli roller üstlenmişlerdir ve bu durum, diğer toplumsal gruplar, yani çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar, için olduğundan daha fazla gençler için geçerlidir.

RET’in görevinin ikinci özgün yanı ise krizlerde ve acil durumlarda koruma için eğitimi araç olarak kullanmasıdır. Krizin erken dönemlerinde eğitim aracını kullanarak, RET sadece koruma sağlamakla kalmayıp, gelecekte gerçekleşecek kapsamlı eğitim yardımlarının temelini atmaktadır.

Eğitim, uzun süreli gelişimin temel bileşenlerinden biri olarak küresel kabul görmüş bir araç olduğu için, bu yaklaşım önemli bir anahtardır. RET olarak, eğitimi, koruma sağlayan ve toplumların dayanıklılığını geliştiren, kalkınma politikalarının yaşayıp tutunabileceği ortamı yaratan bir araç olarak kullanıyoruz.

RET, bu anlamda insani yardım ve kalkınma yardımı arasındaki boşlukları kapatmak için verimli stratejileri geliştirmek amacıyla doğru kitle (gençler) ve doğru araç (eğitim) ile çalışıyor. Bu, görev tanımımızı sadece özgün değil, hayati öneme sahip kılıyor.

 

RET_in_Burundi_Panarama

  • En Geniş Anlamıyla EğitimEğitimi düşündüğümüzde, ufkumuz alışılmış resmi sınıf eğitimiyle sınırlanmamalı.

  • Eksiksiz bir Eğitim ÇantasıAcil durumlarda eğitim konusunda 15 seneyi aşkın tecrübemizle, yaklaşım ve yöntemlerle dolu bir araç çantası geliştirdik.

  • Topluluklara Krizden çıkmakta Eşlik eden MüdahalelerHayat kurtaran acil ihtiyaçları karşılıyoruz, aynı zamanda gençleri ve topluluklarını acil durumlardan çıkartacak ve refaha yönlendirecek becerileri sunuyoruz.

YöntemimizAcil Durumlarda Eğitim konusunda 15 Seneyi Aşkın Tecrübe

Yıllar geçtikçe, RET, acil durumlarda eğitim konusunda büyüyen bir tecrübeye sahip oldu ve bu bizim “geniş anlamda” eğitim anlayışımızın ana felsefesini oluşturur.


 

İstikrarlı durumlarda eğitimin temel bileşeni resmi eğitim sistemidir, içgüdüsel olarak eğitimden bu anlaşılır. Ancak aciliyet teşkil eden durumlarda, resmi yapı çoğunlukla iş görmez hale gelir veya tamamen yok olur. Sonuç olarak, gençlerin özgül ve akut ihtiyaçlarına cevap vermek için geniş yelpazede yaklaşımlar geliştirmek gerekir.

Her kriz durumunda, yardım için nelere ihtiyacımız olacağına karar vermek amacıyla, RET daima, ilk adım olarak bir İhtiyaçlar & Varlıklar Değerlendirmesi yapar. Bu değerlendirmelerin anlamlı olabilmeleri için, yerel ilgilileri ve donör topluluklarını yakından dinlemeye çok vakit ayırıyoruz. Proje tasarımı katılımın kapsamlı ve yoğun olduğu bir süreçtir.

RET, 15 yıllık tecrübesiyle, gençleri ve özellikle genç kadınları korumaya yönelik eğitim yaklaşımlarını barındıran eksiksiz bir araç çantası geliştirdi. Gerçekte kategorize etmek tabiî ki daha karmaşıktır, ancak bu yaklaşımlar genel olarak üç ana kategoride ele alınabilir:

Gençlerin acil durumlarla başa çıkmalarını sağlayacak yaklaşımlar;

Kaliteli okul ortamına erişimi devamlı kılacak yaklaşımlar;

Gençlerin topluluklarını istikrar ve kalkınmaya yönlendirecek yaklaşımlar;

RET aynı zamanda genç kadınların sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesine özel bir ilgi gösterir, bu amaç bütün yaklaşımlarımızda merkezidir.

 

Acil Durumlarla Başa Çıkmak

Hassas ortamlarda gençlerin dayanıklılığını geliştirmeleri şarttır. RET, bu amaçla, psiko-sosyal destek ve kriz ve aciliyet durumlarında hayat becerileri konularında uzmanlık geliştirmiştir.

 

Psikososyal Destek

Psikososyal destek, öğrencilerin yaşadıkları travmaları hafifletmeleri ve atlatmalarına yardımcı olur. Gençlerin psikolojik durumlarıyla kişisel veya grup terapi yoluyla ilgilenilmezse, gençlerin bu hassas ortamların risklerinden korunmaları ve kendilerini korumaları için gerekli becerileri geliştirmeleri çok zor olacaktır.

 

Hayat Becerileri

Hayat becerileri, gençleri günlük ihtiyaç ve sorunlarla etkili şekilde baş etmelerini sağlayan uyumlu ve olumlu tavrı yaşatan becerilerdir. RET için genellikle bunun anlamı, sağlık, kara mayınları farkındalığı, cinsel temelli şiddetin engellenmesi gibi hayat kurtaran basit becerilerin öğretildiği eğitimlerdir.

 

Okulun Etrafında

Okul ve sınıfların varlığı, topluluklar içinde daima temel ve dengeleyici bir güç olagelmiştir. RET, bu sebeple okulların varlığını ve gençler için oynadığı koruma rolünü garanti altına alacak bütünsel bir yaklaşım geliştirmiştir. Resmi ve yaygın eğitim verilmesi, yerel eğitim mercilerinin kapasitesinin geliştirilmesi bu kapsamdadır.

 

Resmi Eğitim

RET milli eğitim müfredatına bağlı okulları yöneterek veya devlet tarafından tanınmış ya da devletin yönettiği okullara erişimi kolaylaştırarak resmi eğitim desteğinde bulunur. Aynı zamanda, kriz ve çatışma durumlarından kaçmaları ve yurtlarından ayrılmaları nedeniyle eğitim yılı kaybetmiş gençler için hazırlanan hızlandırılmış eğitim programları da eşit derecede ihtiyaç arz etmektedir. RET, ayrıca, yüksek öğrenim için burs programları yönetmektedir.

 

Yaygın Eğitim

RET tarafından verilen yaygın eğitimin içerisinde, okuma yazma, aritmetik, gençlerin okullara yeniden dönebilmeleri için bütünleme dersleri ve dil kursları vardır. Yerel dile hakim olmak, yerinden edilmişler için, yerel topluma, hizmetlere ve eğitim sistemine dahil olmanın anahtarıdır. Bu kurslar milli müfredatın parçası olmasa bile, RET bu kursların her zaman INEE veya UNESCO gibi kuruluşların standartlarına uyacak şekilde hazırlanması ve kursların yerel merciler tarafından tanınması için bütün çabayı gösterir.

 

Kapasite Geliştirme

Yerel eğitim tesislerinin eğitim kapasitesini geliştirmek, dolaylı bir yöntem olmasına rağmen kaliteli eğitimin devamlı varlığını sağlamak için son derece verimlidir. Kapasite geliştirme kapsamında, yerel okul yönetimlerinin geliştirilmesi, öğretmen eğitimi ve profesyonel gelişim eğitimi, afet risk azaltımının eğitim programlarında yaygınlaştırılması veya güvenli ve öğrenciye duyarlı ortamların oluşturulması için inşa, renovasyon veya malzeme yardımı gibi etkinlikler yer almaktadır.

 

İstikrar ve Refaha Doğru

Gençlere günlük yaşantılarında yardımcı olmak ve verimli öğrenim imkanlarına erişimlerini sağlamak, tam etkisini ancak gelir kaynakları ve gençleri güçlendirme eğitimleri ile gösterebilir.

 

Gelir Kaynakları & İş İmkanları

Gençlerin bağımsızlığını pekiştirecek yetenekler onları aynı zamanda kriz halinde güvenli bir ortam oluşturmalarını sağlayacak yeteneklerdir. İş imkanlarının var olduğu ortamlarda, RET, mesleki eğitim verir ya da çıraklık şemaları sayesinde öğrenciyle halihazırda var olan yerel işletmeleri buluşturur.

RET’in girişimcilik eğitimi, küçük çaplı bir iş geliştirmiş gençlere başarılarını sürdürecek bilgiler sağlar. Sıfırdan başlayanlar için, küçük iş eğitimimiz, kolektif yöntemler sayesinde bir iş edinmelerine yarar. Son olarak, teknik eğitim, bilgisayar eğitimi veya işletme eğitimi vererek orta öğrenim görmüş gençlerin iş imkanlarını çoğaltmalarını ve pazarlama yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.

 

Gençlerin Güçlendirilmesi

RET’in nihai amacı, gençlerin karar ve eylemlerinin topluluklarını kriz halinden çıkarıp güçlü toplumsal bütünlük, barış ve refaha doğru götürdüğü bir dünya inşa etmektir. Gençlerin bu yolda olumlu toplumsal değişim etkeni olmaları için RET, sorumlu vatandaşlık, gençler-yetişkinler partnerlikleri veya hukuki farkındalık gibi bir dizi eğitim öngördü. Bu eğitimlerin hepsi gençlerin topluluklarına katılım sağlamaları için gerekenleri sunmaktadır. Liderlik eğitiminin gençler için ayrı bir yeri ve önemi vardır; Bu eğitim gençler tarafından yönetilen yerel iş gücünü, mal ve imkanların kullanıldığı projeleri veya yerel gençlik grupları ve derneklerini verimli yürütme kapasitesine kavuşturmada temel teşkil eder.

 

Kadınların Sosyo-Ekonomik Bağımsızlığının Güçlendirilmesi

RET’in programları genellikle gençlerle ilgilenir. Buna rağmen, savunmasız genç kadınlarla ve annelerle sürekli olarak çalışarak, programlarımızın sadece acil ihtiyaçlara cevap vermekle kalmayıp, çok daha derin bir etki ve verimliliğe sahip olduğuna inanıyoruz. Genç kadınlar ve anneler, kriz durumlarında en savunmasız olanlar arasında bulunurlar, buna rağmen çoğu zaman evlerinin lideri konumundadırlar ve çocukların, gençlerin ve ailenin yaşamları içinde temel bir rol oynarlar.

Bir insanın cinsiyeti, olanaklarını ve başarılarını hala büyük ölçüde belirlemektedir. Toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi, çoğunlukla erkeklerin lehine ve kadınların aleyhine olan farklı cinsiyet rolleri geliştirmiştir. Hassas ortamlarda bu eşitsizlik, kriz ortamlarının erkekliği ve dişiliği öne çıkartması sebebiyle, daha da büyümektedir. Ayrıca bir toplulukta şiddet genel anlamda arttığında, cinsiyet temelli şiddetin de büyük ölçüde arttığı gözlenmiştir. Tecavüzün bir silah olarak kullanılması veya çocuk gelinler en bilindik örneklerdir.

Bu sebeple genç kadınlara, ergen annelere, evlerinden sorumlu olan kadınlara, genç dullara odaklanmak, en önemli ihtiyaçlara odaklanmak çerçevesinde hayatidir. Ancak kadınlara odaklanmanın mantığı, savunmasızlık sorusunun ötesinde; aynı zamanda bir etki ve verimlilik meselesidir. Genç kadınları hedef almak, onlara sağlanan kişisel yardımı aşan olumlu etkiler yaratır, zira genç kadınlar çoğu zaman ailenin merkezinde yer alırlar, çocukların eğitimini etkiler, sağlık açısından önemli bir rol oynar, beslenme, ev işleri ve gelir ile yakından ilgilenirler. Onların eğitim seviyesi yükseldikçe, aile ve çocukların da imkanları da bir o kadar artar. Kadınlara yatırım yapmanın geri dönüşü bu anlamda çok yüksektir.

 

Özel İhtiyaç Sahibi Gençler

Acil durumlar engelli olmaktan kaynaklanan eşitsizlikleri şiddetlendirir, bu durumlarda aile bağları, uzman tesisler, sosyal hizmetler ve ulaşım ağları gibi alışagelinen destek yöntemleri yok olur ve özellikle bu bireylerin hayatını zorlaştırır. RET’in takip ettiği bütünsel yaklaşım, bütün toplum bireylerinin evrensel haklarına ulaşabilmelerini sağlayacak olumlu eylemlerin gerçekleştirilmesi anlamına gelir.

Engelli gençlere özel ilgi göstermek, dolayısıyla bütün gençlerin haklarına erişebilmelerini sağlamak amacıyla özel ihtiyaçlara çözüm getirmek meselesidir. Genç kadınlara odaklanmakla benzer bir şekilde, özel ihtiyacı olan gençlerle çalışmak daha büyük bir amacı kapsar. Toplulukların en savunmasızlara nasıl davrandığı, aynı zamanda topluluğun genel anlamda dayanışma ve toplumsal bütünlük anlayışını etkiler. Engelli gençlerin potansiyelini geliştirmek, gençlerin, toplumdaki her bireyin asıl önemini hatırlatacak farkındalığı yaratma yolunda güçlü roller oynamalarını sağlar.