Biz Kimiz

Genç kesimin sadece eğitim yoluyla korunduğu bir dünya değil; ayni zamanda topluluklarını kriz ve çatışma halinden güçlü toplumsal bütünlüğe, barış ve refaha ulaştıracak güçlendirilmiş ve kabiliyetli gençlerin yetiştiği bir dünya amaçlıyoruz.

RET International'ın Vizyonu ve DeğerleriEylemlerimizi ve İlişkilerimizi Güçlendiren Nedir

Aşağıdaki fikir ve kavramlar, gençler, donörler & partnerlerle ve çalışanlarımızla günlük çalışmalarımızda takip ettiklerimizdir. Aynı zamanda, hepimizin uyduğu Davranış Kurallarını da bulabilirsiniz.


Vizyon

RET çatışma içerikli ve hassas durumlarda harekete geçer.

RET olarak, gençleri çatışma ve kriz süresince korumanın yanı sıra, onlara kendi ayakları üstünde durmalarını, ailelerine destek olmalarını ve topluluklarında birer olumlu değişim etkeni olmalarını sağlayacak gereçleri sunuyoruz.

Gençleri, birer faydalanıcı olarak değil, gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olduğumuz birer partner, toplumlarının yetişmekte olan önderleri olarak görüyoruz.

RET’in nihai amacı, bu güçlendirilmiş gençlerin, topluluklarını kriz ve çatışmadan çıkarttıkları ve güçlü toplumsal bütünlük, barış ve refaha ulaştırdıkları bir dünya yaratmaya yardım etmektir.

Değerler

Bağlılık, Dinamizm, Faydacılık (Pragmatism) ve Esneklik, bu dört değer, RET ekiplerinin ruh halini tanımlar. Gençler, geldikleri toplumlar, donörler & partnerler ve çalışanlarımız ile günlük çalışmalarımızdaki münasebetimizi açıklar.

Bağlılık

RET’in bağlılık tanımı şudur: “Bir amaca devamlı, şahsi çıkar gözetmeden ve çıkarcı tavır takınmaksızın, destek göstermek”.

Topluluklarla

Bunun anlamı, RET’in, bir bölgeye geldiğinde, varlığını yerel toplulukları etkileyen çatışma ortamlarında arabulucu olmaya, bölgeyi dışa bağlılıktan kurtarıp özerk gelişimi sağlayacak kadar bölgede kalmaya adamış şekilde çalışmasıdır. RET, boşlukları belirler ve kurulacak köprüleri tasarlar, bunun devamında gençlere ve topluluklara bu köprüleri geçmede yardımcı olur.

Partner ve Donörlerimiz ile

Bu anlamda bağlılık bizden sadece var olan projeyi gerçekleştirmek değil, aynı zamanda, uzun vadede sürdürülebilir ve kalıcı çözümlere yol açacak orta vadeli güvenilir stratejik işbirlikleri kurmamız anlamına gelmektedir.

Kendi İçimizde

Biz sadece iş arkadaşı değiliz, aynı amaç için çalışan birbirine bağlı bir takımız. RET, ekip üyelerini, anahtar elemanlar ve paydaşlar olarak görülür, bu sebeple mesleki gelişim bir zorunluluktur.

 

Dinamizm

RET’in Dinamizm tanımı: “Gerçekleştirecek enerji ve tutkuya sahip olmak”.

Topluluklarla

Bunun anlamı, sahada harcanan zaman ve enerjinin büyük kısmının, ilgili topluluklara yakın olmak ve onları anlamak için kullanılmasıdır. Topluluklarla etkileşim, sürekli geribildirim almak için aktif olarak aranır ve hayatta tutulur. Aynı zamanda savunmasız gençler, projelerimizin tasarı, hayata geçirme ve değerlendirme safhalarına birer oyuncu olarak dâhil edilirler.

Partner ve Donörlerimiz ile

Dinamizm bu anlamda, projenin bütün evrelerinde donör ve partnerlerimiz ile devamlı iletişim içerisinde olmamızı gerektirir. RET, ihtiyaç olmaksızın çözümler önermekle, güçlü ilişkiler yaratmakla ve gelecek için bir temel hazırlamakla yükümlüdür.

Kendi İçimizde

Kapılarımızın daima açık olması gerektiğine, bilginin serbest akışına ve kişisel girişimciliğe gönülden inanıyoruz ve destekliyoruz.

 

Faydacılık(Pragmatizm)

RET’in Faydacılık anlayışı: “Makul, mantıklı ve sahadaki gerçekliklere sadık çözümler bulmak”.

Topluluklarla

RET’in başarısının en büyük ölçüsü beraber çalıştığı toplulukların hayatında pozitif değişime yol vermektir. Somut sonuçlara ve gerçeklerle örtüşmeyen teorik yaklaşımları değiştirmeye odaklanırız.

Partner ve Donörler ile

Pragmatizm, bu anlamda sonuç odaklı olduğumuz ve başarılarımızı kanıtlayabilmemiz anlamına gelir. Bu sebeple, ölçülebilir anahtar performans göstergeleri (key performance indicators (KPIs)) her projemizde zorunludur ve erişilmeleri standart çalışma yolumuzdur. En hassas bölgelerde çalışmamıza ve bu ortamların sunduğu zorluklara rağmen, sırtımızı kanıt ve olgulara dayarız.

Kendi Aramızda

RET çalışanlarının görev ve pozisyonu yetenekleri ve becerilerine bağlıdır.

 

Esneklik

RET’in uyumluluk tanımı şudur: “Sahanın özel bağlamına bağlı olarak sonuçlar elde etmek ve hayata geçirmek için durmaksızın stratejiler, taktikler, planlar, yöntemler, iyi uygulamalar belirlemek ve bunları uygulamak”.

Topluluklarla

Bu çerçevede uyumluluk şunu gerektirir: projenin tasarlama, hayata geçirme, değerlendirme ve sürdürme evrelerini, yerel gelenek ve varolan sosyo-kültürel altyapı belirler. Yerel bağlamda edindiğimiz her tecrübe, dünya çapında bütün strateji ve projelerimizi şekillendirir. İletişim ve tecrübeler, tepeden aşağı, aşağıdan yukarı ve kuruluşumuzun bütün çapında serbestçe dolaşır.

Partner & Donörlerimiz ile

Uyumluluk, bu çerçevede partner ve donörün amaçlarına uygun ve aynı zamanda yerel çerçevede oluşturulmuş program katılımcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek çözümler sunmak manasına gelir. Donör ve partnerlerimizi, çözüm yolunda kilit rol oynayan anlayışa sahip ilgililer olarak görürüz.

Kendi İçimizde

Profesyonelliğimiz ve ciddiyetimiz gereği, takım çalışanlarımıza ve acil ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek için hazırlıklı ve çok yönlü olmaya büyük özen gösteriyoruz. RET’te, kapalı kutularda çalışmayız.

 

Davranış Tüzüğü

1) İnsani görev önceliklidir. İnsani yardım almak ve vermek bütün insanlar tarafından tecrübe edilmesi gereken temel insani bir kavramdır.

2) RET, insani yardım ve kalkınma yardımı dağıtımını, yansız, tarafsız, bağımsız ve ayrımcılık olmayacak şekilde gerçekleştirecektir. İnsani yardım ve kalkınma yardımında, öncelikler, sadece ve sadece ihtiyaçlara göre belirlenecektir. Bütün bireylere herhangi bir sebeple ayrım yapmadan, yaş, ırk, din, renk, ülke veya etnik köken, dil, medeni hâl, cinsel tercih, sosyo-ekonomik statü, ruhsal veya bedensel engel, politik görüş veya herhangi başka bir fark gözetmeksizin saygı göstereceğiz. Eşitliğin önüne konulan bütün engelleri kaldırmak için çalışacağız.

3) İnsani yardım ve kalkınma yardımı, herhangi politik veya dini bir davayı savunmak amaçlı kullanılmayacaktır.

4) Ülkelerin dış işlerine araç veya maşa olmamaya gayret göstereceğiz. Bu sebeple kendi politikamızı ve eylem stratejimizi kendimiz hazırlayacağız ve kendi bağımsız politikamızla örtüştüğü takdir haricinde, herhangi bir hükümetin politikasını hayata geçirmeyeceğiz, .

5) Kendi kültür ve geleneğimize sadık kalacağız. Çalıştığımız ülke ve toplulukların kültürlerine ve geleneklerine saygı duyacağız.

6) Kriz ve afete cevap mekanizması oluşturulması sürecinde yerel sığaları her zaman göz önüne almaya özen göstereceğiz. Mümkün oldukça, yerel çalışanları işe alarak, yerel malzemeleri satın alarak ve yerel şirketlerle iş yaparak bu yerel kapasiteleri güçlendirmeye çabalayacağız. Her fırsatta, tasarlama ve yürütme evrelerini yerel partnerlerle gerçekleştireceğiz ve uygun olduğu yerlerde yerel devlet yapılanmaları ile işbirliği yürüteceğiz.

7) Program faydalanıcılarını insani yardım ve kalkınma yardımının yönetilmesinde yer almalarını sağlayacak yöntemler bulmak zorunludur. İnsani yardım ve kalkınma yardımının verimliliğe ve uzun vadeli iyileşmeye ulaşmanın en iyi yolu, faydalanıcıların yardım programının tasarım, yürütme ve yönetim aşamalarında yer almalarıdır.

8) İnsani yardım ve kalkınma yardımı, gelecekte gerçekleşebilecek şiddet, çatışma ve afet olasılıklarını azaltacak ve temel ihtiyaçları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

9) Yardım ettiğimiz ve kaynaklarını kabul ettiğimiz herkese karşı sorumlu ve hesapverebilir olacağız. Faydalınıcılarımız ve donörlerimiz ile olan bütün münasebetimiz, açıklık ve şeffaflık çerçevesinde gerçekleşecektir.

10) Bilgilendirme, tanıtım ve reklâm etkinliklerimizde beraber çalıştığımız mağdur insanları umutsuz vakalar veya eşyalar değil, onurlu insanlar olarak tanıyacağız ve tanıtacağız.

11) RET International olarak uluslararası mülteci hukuku, insan hakları ve insani yardım hukuku prensiplerine etkin bir şekilde bağlıyız. Birleşmiş Milletler sisteminin, profesyonellik, bütünlük ve çeşitliliğe saygı gibi çekirdek değerleri bize yön verecek ve beynelmilel perspektifimizi daima koruyacağız. 

12) Her bireyin onur ve değerine saygı göstereceğiz. İlaveten, kadın ve çocuklarla çalışırken karşılaşabilecekleri özgül sıkıntı ve muhtemel zaaflara özel bir dikkat göstereceğiz. Anlayış, saygı, merhamet ve empatiyi savunup uygulayacağız ve gizlilik konusunda son derece sıkı davranacağız. İnsani yardım partnerlerimizle yapıcı ve saygılı çalışma anlayışı içinde olacağız ve verimliliğimizi her zaman arttırmaya çalışacağız. Öğrenim ve olumlu değişimi destekleyen ve tecrübemizden öğrendiğimiz dersleri uyguladığımız bir ortam yaratacağız

13) Uygun olmayan, saldırgan, suistimal edici, tahrik edici veya örf ve adetlere ters düşecek bir dil kullanmayacağız. Örnek olarak çocuk veya başka savunmasız, dışlanmış bir şahıs veya grupla çalışırken, projede çalışan herkesin suistimalden korunmasını ve güvenliğini sağlayacağız. Her suistimal iddiası veya bu kuralların esnetilmesi ciddiye alınacaktır ve gecikmeden gereken yapılacaktır.

14) İlaveten, cinsel istismar ve suistimale engel olmak için, IASC (Inter-Agency Standing Committee) Cinsel İstismar ve Suistimal Engelleme Görev Takımı tarafından geliştirilmiş aşağıda belirtilen 6 ilkeyi davranış tüzüğümüze ekledik:

– Cinsel istismar veya suistimalde bulunan insani yardım çalışanları sözleşmenin sonlandırılmasına gerekçe olacak çok ciddi bir kusur işlemiş bulunur;

– Çocuklarla (18 yaşından küçük bireylerle) herhangi bir cinsel etkinlik veya eylem de bulunmak, yerel cinsel rüşt yaşı ne olursa olsun, yasaktır. Çocuğun yaşının yanlış bilinmesi bir savunma olarak kabul edilmeyecektir;

– Seks, cinsellik teşkil eden davranışlar veya başka aşağılayıcı, utanç verici veya istismar içeren eylem için para, iş, eşya veya hizmet teklif etmek yasaktır. Bu olaylara yataklık etmek de aynı şekilde yasak teşkil eder.

– İnsani yardım çalışanları ve faydalanıcıların, taraflar arasında bir güç eşitsizliği söz konusu olacağından, cinsel ilişki yaşamamasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu tür ilişkiler insani yardımın inanılırlığı ve bütünlüğüne darbe vurmaktadır.

– Bir insani yardım çalışanı, herhangi bir kuruluştan, başka bir çalışanın, cinsel istismar veya suistimalde bulunduğuna dair şüphe ve endişe ediyorsa, kuruluş içinde varolan mekanizmalar (RET’s PSEA Action Plan’a göz atın) yoluyla durumu iletmelidir.

– İnsani yardım çalışanları, cinsel istismar ve suistimali engelleyecek ve kendi davranış tüzüklerini hayata geçirecek bir ortam yaratmalı ve korumalıdırlar. Bütün amir ve idareciler bu ortamı kurmak ve güçlendirmekle özellikle mükelleftir.

15) Ayrıca, RET için veya RET adına çalışan kişiler, birlikte çalıştıkları insanlara karşı nazik, arkadaş canlısı ve saygılı olmalı ve kimseye manevi tacizde bulunmamalıdırlar. İş arkadaşı, amir, astlar veya faydalanıcıların şahsına zarar verecek her davranış, “mobbing” de dâhil olmak üzere, manevi tacizsayılır. Bireyi çalışma alanında ayrıştırmaya yönelik süregelen düşmanca davranış ve sözler “mobbing” sayılır. Manevi taciz, tacizde bulunan kişinin sözleşmesinin sonlandırılmasına sebep olabilir.

 

 • 820'000 Faydalanıcı800'00 Öğrenci, 20'000 Öğretmen, 5 milyon Dolaylı Faydalanıcı

 • 15 Senelik Müdahelede, 27 ÜlkeRET, yerel tecrübeyi küresel uzmanlıkla birleştirir.

 • Dünya çapında 700 Ekip ÜyesiYerel iş olanaklarına ve profesyonel gelişime etkimiz, programlarımızın sunduğu bir ek değerdir.

Veriler & RakamlarRET International’ın şu ana kadarki etkisi nedir?

İnsani yardım müdahalesi ve geçiş dönemi kalkınma yardımı alanında 15 seneyi aşkın tecrübemiz var, bu süreçte görevimiz ivme kazandı ve etkimiz ve bize yönlendirilen kaynaklar da orantılı şekilde arttı. Burada, bu gelişimi örneklendirecek birkaç veri ve rakam göstereceğiz.


Etki

Savunmasız gençlere adanmış 15 sene süresinde, RET International çatışma kriz ve hassas ortamlardan etkilenmiş 28 ülkede çalıştı. Geçmişte ve günümüzde çalıştığımız ülkeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Nerede Çalışıyoruz bölümüne göz atabilirsiniz. Uluslararası bir kuruluş olarak İsviçre, Japonya ve Almanya temsilciklerimiz vasıtasıyla aynı zamanda farkındalık yaratma ve hakların müdafaası rolünü üstleniyoruz.

Sahada çalışmalarındaki kapsamlı varlığımız sayesinde, %51’i kadın olan, 820’000’den fazla öğrencinin hayatına olumlu bir etkide bulunduk. Aralarından 12’500’ü gençlik liderliği eğitimi aldı ve 150’sinin faydalandığı yüksek öğretim bursunu yönettik. Savunmasız gençleri kuvvetlendirerek toplumsal değişimin olumlu aktörleri haline gelmelerini sağlıyoruz ve daha barışçıl ve istikrarlı toplulukların ortaya çıkmasına imkan veriyoruz. Çalışmalarımız, aynı zamanda 1’068 okulun yapımına, renovasyonuna veya teçhizine, 20’000 öğretmenin eğitimine ve birçok yerel ve milli eğitim idare mercinin kapasite geliştirmesine imkan verdi. Toplamda, RET International, neredeyse 6 milyon dolaylı faydalanıcıya ulaştı.

Son olarak, RET geleneksel müdahale yöntemlerini takip etmiyor. Yani bölgesel sorunları, bölgeye çok sayıda yabancı uzman göndermek suretiyle çözmeye çalışmıyoruz. Bu yöntem farkı, etkimizi genişletiyor. 40 ülkeden personele sahip olsak bile, personelimizin hemen hemen hepsini yerelden seçiyoruz. Çalışma yürüttüğümüz bir ülkede çalıştığımız insanların neredeyse 100%’ü o ülkenin vatandaşı ya da komşu ülke vatandaşıdır, çok az sayıda yabancı yerelde veya merkezde çalışır. Ayrıca, küresel varlığımız, yerel profesyonelleri, ortaya koyduğumuz iyi uygulamalar, öğrenilmiş dersler, ve programların sürdürülebilirliğini garantileyen yerel ekibin kapasite geliştirimi ve eğitimi sayesinde, olumlu etkiliyor. RET yerel tecrübeyi ve küresel uzmanlığı birleştirir. Dünyada ortalama 1100 takım üyemiz olması, yerel iş imkânlarına ve profesyonel gelişime katkımızın kanıtı ve programlarımızın ek değeridir.

 

 

Kaynaklar

RET, uluslararası toplumdan toplamda 135 milyon Amerikan doları kaynak yarattı ve bu miktarı savunmasız gençlere yönlendirdi.

Günümüzde üç ana bölgede çalışıyoruz: Orta Doğu & Güney Batı Asya, Latin Amerika & Karayipler ve son olarak Doğu ve Orta Afrika. Aşağıdaki tablo, 2016 yılında,  bu farklı bölgelerin her birine yönlendirilen kaynakları gösteriyor:

RET Internationa FY2016 Country Chart

 

Kaynaklarımız üç temel donör kategorisinden gelmektedir: devletler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör (vakıflar ve bireyler). Aşağıdaki şekil 2015 yılında her kategoriden gelen miktarı göstermektedir:

Pie-chart-of-revenue

 

RET, 2000 yılında kurulduğunda, dünyanın odak noktası gençler değil çocuklardı; RET, görevi uluslararası toplulukta ivme kazandıkça ve gençler yeterince hizmet görmeyen kilit bir topluluk olarak tanındıkça, büyüyen bir kuruluş oldu. Bu büyüme sırasında ( idari giderler tabir edilen) dolaylı harcamalarımızı asgari seviyede tuttuk. Aşağıdaki grafik, kaynaklarımızın gelişimini takip ederken idari giderleri asgari seviyede tutmaya çalıştığımızı gösteriyor:

RET_International_Growth_Chart

 

En güncel mali çizelgemizin bir örneğini isterseniz, İletişim Sorumlumuz, Marc Hari ile iletişime geçmekten çekinmeyin: m.hari@theret.org.

 

RET’in Hukuki Yapısı

RET International, ana kuruluşumuz, İsviçre hukukuna uygun şekilde bir kuruluş olarak kayıt edilmiştir (bütün hukuki detaylar Cenevre Şehri Şirketler, firmalar ve kuruluşlar Kütüğü’nden alenen erişilebilir) ve Bern, İsviçre’de bulunan Federal Supervisory Board for Foundations’a tabidir.

Anahtar donör-devleterle ilişkileri kolaylaştırmak,için bağımsız ancak ilişkili kar amacı gütmeyen kuruluşlar RET International’ın şemsiyesi altında kurulmuştur.

Bu sebeple Tokyo’da RET Japonya, Bonn’da ve Berlin’de RET Almanya ve Washington’da RET ABD mevcuttur. Bu kuruluşlar ve temsilcileri, RET International’la aynı görevde ve kurumsal tanımlarla çalışırlar, ancak donör devletlerle yakınlık ve söz konusu ülkenin yasalarıyla daha uyumlu idari statüler sağlarlar. Strateji ve operasyonlar için RET International’ın Yönetim Kurulu Başkanı’nı takip ederler, Yönetim Kurulu Başkanı da RET International’ın Vakıf Kuruluna rapor vermekle yükümlüdür.

Çalışma yürüttüğümüz ülkelerde, RET’in, bulunduğu ülkeye kayıtlı, yerel karşılıkları yoluyla çalışırız. Lübnan gibi ülkelerde, RET yerel bir kar amacı gütmeyen kuruluştur ve RET International’ın bir dalı değildir.

ÇALIŞANLAR & YÖNETİMDünya çapında 700 kendini işine adamış erkek ve kadın vizyonumuzu gerçekleştirmek için çalışıyor.

Vakıf KuruluRET International'ın Ana Karar Mekanizması

 • Bay Anne Willem Bijleveld
  RET Yönetim Kurulu Başkanı
  Bay Anne Willem Bijleveld

  Mr Bijleveld has been the RET’s Chairman since 2009. He is currently retired, but serving on special assignment as the Personal Envoy of UNHCR High Commissioner to the Balkans. He has over thirty years of humanitarian experience, including twenty-seven years with UNHCR in Central Europe, South East Asia, Pakistan and Africa. His last post for the organisation was as Director of the Division of External Relations (since January 2002), which came after almost four years as Director of the Bureau for Europe. Prior to this, he was in Washington, as Regional Representative to the United States and the Caribbean. Prior to his January 1996 arrival in Washington, Mr Bijleveld was UNHCR’s Special Envoy and Coordinator of Special Operations for the Former Yugoslavia, closely involved with developing the humanitarian component of the Dayton Peace Accord, which resulted in a framework for the return and relocation of two million Bosnian refugees and internally displaced persons. From 1992 to 1993, Mr Bijleveld helped lead UNHCR’s peaceful repatriation of 360,000 Cambodians, who, after more than a decade in refugee camps, returned to participate in Cambodia’s first democratically-held elections. For nine months, he was UNHCR’s Chief of Mission in Phnom Penh and for five months was Head of the Cambodia and Thailand Desk. Prior to these posts, he held multiple managerial positions in Pakistan, Malaysia, Mozambique, Sudan, and Thailand. Mr Bijleveld holds a Postgraduate degree in Political Science from the University of Lausanne, Switzerland.

 • Bayan Anne-Shelton Aaron
  RET Yönetim Kurulu Üyesi
  Bayan Anne-Shelton Aaron

  Bayan Anne-Shelton 2012-2015 arasında, tanınmış güncel sanat fuarı art genève’in strateji ve sanat ilişkilerini yürüttü ve fuarın VIP Programını uygulamaya koydu.  Anne Shelton Aaron, Cenevre Çağdaş ve Güncel Sanatlar Müzesi’nin (MAMCO) ortak kurucularından biridir ve 1999'dan 2011'e kadar yönetim kurulunda görev yapmıştır. Aynı süre içerisinde, AMAMCO dahilinde faaliyetler düzenleyerek ve üyelik kategorileri oluşturarak müzenin sürekli koleksiyonuna fon sağlamak amacıyla stratejiler geliştirmiş, bunları uygulamış ve 2010-2011 yılları arasında bu oluşumun başkanlığını yapmıştır. Anne-Shelton’ın diğer etkinlikleri arasında, EPFL Wish Foundation Kurul Üyeliği ve, saygın sanat tarihi teorisyenlerinin kilit öneme sahip metinlerini yayınlayan yayınevi Macula Editions’ı destekleyen Macula Foundation’ın Kurucu Üyeliği yer almaktadır. Anne-Shelton, RET International Kuruluna 2017 başlarında katıldı ve dünyadaki savunmasız gençleri ve genç kadınları koruma misyonumuzu desteklemek için strateji, bağış toplama ve iletişim alanında sahip olduğu geniş tecrübeyi bizlerle paylaşıyor. Anne-Shelton, Maryland Üniversitesi'nin İran, Tahran kampüsünde; Richmond'da Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde ve Paris Amerikan Koleji'nde İşletme Yönetimi okudu. Cebelitarık'ta dünyaya gelen Anne-Shelton, Virginia kökenli bir Amerikan vatandaşıdır fakat yaşamını dünyanın farklı ülkelerinde geçirmiştir. Sanat ve tasarım alanlarında saha çalışmaları yaptığı ve daha sonra kendi işini kurduğu Paris'te 20 yıl yaşadıktan sonra şu an ailesi ile birlikte İsviçre, Cenevre'de ikamet etmektedir.

 • Bayan Zeynep Gündüz
  CEO & RET Yönetim Kurulu Üyesi
  Bayan Zeynep Gündüz

  Bayan Zeynep Gündüz, Aralık 2000 yılında kurulan ve Mayıs 2001’de operasyonlarına başlayan RET International’ın yeniden yapılanmasının mimarlığını üstlenmiş ve 2003’ten bu yana RET International baş yöneticisi olarak görev yapmaktadır. RET International, bu zaman diliminde 15 kat büyüme kaydetmiş; çatışma, şiddet ve felaketler yüzünden yerinden edilmiş zarar görebilir genç insanların korunma ve eğitim ihtiyaçları arttıkça hem coğrafi hem de tematik açıdan genişlemeye devam etmiştir. Asya, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'da 1000'den fazla personelin çalıştığı dinamik bir ekibe liderlik etmekte ve son 15 yılda 1 milyondan fazla öğrencinin, eğitimci ve aileler ile birlikte 5 milyon kişinin dahil olduğu 28 ülkede yürütülen RET operasyonlarından ve 150'den fazla proje ve programdan direkt olarak sorumludur. Bayan Zeynep Gündüz, otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerinde aktif çokuluslu Fortune 500 şirketlerinin üst düzey yönetiminde görev aldığı ve ağırlıkla Pazarlama, İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Sponsorluklar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk girişimlerini yönetirken, 100 Milyon Dolara yakın bütçelerden sorumlu olduğu 23 yıllık özel sektör deneyiminin ardından RET International’a 2003 yılında katılmıştır. Bayan Zeynep Gündüz, RET International’dan önce pek çok hayırseverlik ve yardım amaçlı kurumun yönetim kurulunda yer almış, öncü bir Telekomünikasyon şirketine bağlı vakfın kuruluşunu ve CSR stratejisinin geliştirilmesini üstlenmiştir. Zeynep Gündüz, New York University Stern School of Business’tan İşletme alanında Lisans (1980) ve Pazarlama ve Uluslararası İşletme alanlarında MBA (1984) derecelerine sahiptir. İstanbul doğumlu Gündüz, New York City’de yetişmiş, kariyeri doğrultusunda dünyanın pek çok farklı kentinde ikamet etmiş ve şu anda ailesiyle Cenevre, İsviçre’de yaşamaktadır.

 • Bay Thierry Galissard de Marignac
  RET Yönetim Kurulu Üyesi
  Bay Thierry Galissard de Marignac

  Executive Vice President and Partner at Banque Mirabaud & Cie.

 • Bay Jean-Claude Peterschmitt
  RET Yönetim Kurulu Üyesi
  Bay Jean-Claude Peterschmitt

  From 1967 to 1988, Jean-Claude Peterschmitt served in various capacities with Digital Equipment Corporation, last as Vice President-Europe and Chairman of the European Board of Directors. Prior to that, he was a member of Arthur D. Little’s European Operations Research Group. Since 1988, he has served on Boards and Advisory Boards of a number of European and American technology ventures and venture capital funds. He is a founding member of the Councils of Le Réseau (a Swiss network structure for the creation and development of high-technology enterprises in Western Switzerland) and of Health on the Net (a Geneva based non-profit foundation for the development and facilitation of access to the Internet for health and medical information). Mr Peterschmitt received an Engineering degree from Eidgenoessische Technische Hochschule (Zurich) and an M.S. degree from the MIT Sloan School of Business. Mr Peterschmitt was formerly RET’s Chairman from 2003 – 2007.

Danışma KuruluKüresel Düşünürlerden Stratejik Rehberlik

 • Bayan Sadako Ogata
  Kurucu Başkan, Birleşmiş Milletler Eski Mülteciler Yüksek Komiseri, JICA Eski Başkanı
  Bayan Sadako Ogata

  Mrs. Ogata served as the United Nations High Commissioner for Refugees from 1991 to 2000, whereby she was re-elected to the post three times over this period. Before her career at UNHCR, she was the Independent Expert of the United Nations Commission for Human Rights on the Human Rights Situation in Myanmar in 1990. From 1982 to 1985, she acted as the Representative of Japan on the United Nations Commission for Human Rights. During 1978 and 1979, Mrs. Ogata was Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at the Permanent Mission of Japan to the United Nations, having served as Minister there from 1976 to 1978. In addition to her professional career, her academic career has been noteworthy, as she was Dean of the Faculty of Foreign Studies at Sophia University in Tokyo from 1989, Director of the Institute of International Relations at the same University from 1987 to 1988, and Professor there from 1980. Prior to this, she had multiple teaching roles in many different universities around the globe. She received a Ph.D. in Political Science from the University of California at Berkeley in 1963, an M.A. in International Relations from Georgetown University in Washington D.C. in 1953 and a B.A. from the University of the Sacred Heart in Tokyo in 1951. She has written numerous articles and publications, on issues of immigration, refugees and conflict. She currently resides in Tokyo with her family and continues to work in her various roles, one among which was her position as President of the Japan International Cooperation Agency from 2003-2012.

 • Bayan Françoise Demole
  RET Ortak Kurucusu, RET Kurulu Eski Başkan Yardımcısı, IMR Başkanı
  Bayan Françoise Demole

  Mrs. Demole has worked on the boards of multiple Foundations and Organisations for a significant period of her working life. Currently, she is Chairwoman of the International Museum of the Reformation, a Member of the Fondation du Festival et Académie de Verbier (since 2005), a Member of the Fondation de l’Orchestre de la Suisse Romande Genève (since 2000), Vice-President (and former Chair) of the Fondation pour Genève (since 1998), and President of the Fondation du Musée International de la Réforme, as well as her former roles as Vice-Chair of the Board and co-Founder of RET.

 • Bayan Anne Héritier Lachat
  Former Chairperson of the Swiss Financial Market Supervisory Authority - FINMA
  Bayan Anne Héritier Lachat

 • Dr. David Hamburg
  RET Ortak Kurucusu, Carnegie Corporation Onursal Başkanı
  Dr. David Hamburg

  Dr David Hamburg was President of the Carnegie Corporation of New York between 1982 and 1997. Before this, he had gathered a multitude of experiences from posts around the world, including chief of the adult psychiatry branch at the National Institutes of Health, from 1958 to 1961, Professor and Chairman of the Department of Psychiatry and Behavioral Sciences at Stanford University from 1961 to 1972, a Professor of Human Biology at Stanford from 1972 to 1976, President of the Institute of Medicine from 1975 to 1980; Director of Health Policy Research and Education at Harvard University from 1980 to 1983; and President and Chairman of the Board of the American Association for the Advancement of Science from 1984 to 1986. As well as all of the above responsibilities, Hamburg was a member of the US Defence Policy Board, Co-chair of the Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict, a member of President Clinton’s Committee of Advisors on Science and Technology, and a visiting Professor at Harvard Medical School’s department of Social Medicine. In addition to this, he was the founder of the Carnegie Commission on Science, Technology and Government.

 • Profesör Theo van Boven
  RET Ortak Kurucusu, Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eski Dekanı
  Profesör Theo van Boven

 • Ekselansları Prenses Sirindhorn, Tayland Prensesi
  UNESCO İyi Niyet Elçisi
  Ekselansları Prenses Sirindhorn, Tayland Prensesi

  Princess Sirindhorn has spent most of her adult life active in advocating Education for All. She earned (among many other degrees) a PhD in Educational Development from Srinakharinwirot University in 1986, and her principle of using education as a means for community and social development which she acquired during these studies has proved to be a good base for her involvement in many different community development activities. She has attended numerous training courses and workshops which have augmented her understanding and expertise in effective integrated development, and in addition, her interest in oriental cultures and languages (notably Chinese) has developed and widened her skills-set. She was awarded the UNESCO Goodwill Ambassador title in 2005 for her work in empowering minority children through education and preserving their cultural heritage.

 • Ekselansları Prens El Hassan Bin Talal, Ürdün Prensi
  Ekselansları Prens El Hassan Bin Talal, Ürdün Prensi

  Prince El Hassan is a valued member of the RET Strategic Leadership Council, having spent the majority of his life advocating for change in the developing world. He has initiated, founded and remains actively involved in a number of Jordanian and international institutes and committees, including being on the Executive Committee of the International Crisis Group, on the Informal Advisory Group to the United Nations High Commissioner for Refugees, a Member of the Committee of UNESCO International Interreligious Advisory Committee, an Honorary Member of UNESCO World Commission on Culture and Development, Chairman of the Policy Advisory Commission for the World Intellectual Property Organisation (1999-2002), Co-Chair of the Independent Bureau for Humanitaran Issues, Co-Chair of the Independent Commission on International Humanitarian Issues (ICIHI), President of the Arab Thought Forum since 1981, President of the Club of Rome (1999-2007), and Board member for the Center for Peace Studies and Conflict Resolution at the University of Oklahoma. As well as the above, he has established the following organisations and committees: the Al al-Bait University in Mafraq, the Hashemite Aid and Relief Agency, the Islamic Scientific Academy, the Amman Baccalaureate School, and the Al-Hassan Youth Award. He has founded the Royal Scientific Society of Jordan (1970), the Al al-Bait Foundation (1980), and the Arab Youth Forum (1988).

 • Saygıdeğer Bayan Lynda Chalker
  Wallasey Baronesi, Birleşik Krallık Denizaşırı Kalkınma Eski Bakanı
  Saygıdeğer Bayan Lynda Chalker

 • Bayan Zanele Mbeki
  Güney Afrika Eski First Lady’si
  Bayan Zanele Mbeki

  After her marriage to Thabo Mbeki (later the President of South Africa) in 1974, Mrs Mbeki worked for the Office of the UN High Commissioner for Refugees whilst he joined the African National Congress in exile in Lusaka, Zambia. Once back in South Africa, she helped establish and became the Director of the Women’s Development Bank, which includes a non-profit department that extends small start-up loans to rural women. She now holds a Trustee position at the Bank. Her commitment to the social advancement and economic empowerment of women in South Africa has found cause for her to reside on a number of other national and international boards of institutions that promote such social and economic development.

 • Bayan Adame Ba Konare
  Yazar ve Tarihçi, Mali Eski First Lady’si, Afrika Birliği Eski First Lady’si
  Bayan Adame Ba Konare

  Mrs Konaré, writer and historian, is widely recognized and respected for her leadership in promoting help to the underprivileged and the excluded, and has written a number of books and delivered many speeches on these subjects. She is the wife of Alpha Oumar Konaré, the former Chairperson of the African Union and former President of Mali. Before she became the first lady of Mali, she taught at the Ecole Normale Supérieure in Bamako, where she was head of the History-Geography department. As an historian she wrote a dictionary of famous women in Mali in which she compiled bibliographies of prominent Malian women, most of them active in the education, health or welfare sectors. She founded and directed the Fondation Partage, a benevolence organisation supporting the underprivileged, and founded the Musée de la Femme, to promote the role of women in Africa.

 • Bayan Barbara Hendricks
  Opera Sanatçısı, BMMYK İyi Niyet Elçisi
  Bayan Barbara Hendricks

  Ms Hendricks, the greatly admired American soprano, has worked actively with the UNHCR as one of its Goodwill Ambassadors since 1987, visiting refugee camps throughout the world. At the end of 1991 and 1993, she gave two solidarity concerts in the former Yugoslavia (Dubrovnik and Sarajevo), and in 1998 she founded the Barbara Hendricks Foundation for Peace and Reconciliation, to assist in the prevention of conflicts throughout the world and to facilitate reconciliation and enduring peace where conflicts have already occurred. Barbara Hendricks has received numerous awards for her artistic achievements and humanitarian work: a Doctorat Honoris Causa from the University of Louvain in Belgium (1990), Doctor in Law from the University of Dundee in Scotland (1992), Doctor of Music from the Nebraska Wesleyan University (1988), Doctorat Honoris Causa from the University of Grenoble in France (1996), and an Honorary Doctor of Music from the Juilliard School of Music in New York (2000). In 1986, the French government made Barbara Hendricks a Commandeur des Arts et des Lettres, and in 1992, she was awarded the rank of Chevalier de la Légion d’Honneur by President François Mitterrand. She has greatly supported the RET since its inception in 2000, and currently lives in Sweden with her family.

 • Dr Kamal Hossain
  Bangladeş Yüksek Mahkemesi Hukukçusu,Yüksek Hukukçu, Bangladeş Dışişleri Eski Bakanı
  Dr Kamal Hossain

  Kamal Hossain is a Barrister-at-Law and Senior Advocate in the Supreme Court of Bangladesh. He is an active member in many organizations, including the International Centre for Human Rights and Democratic Development, and chairs the Advisory Council of Transparency International. He has travelled on numerous missions, including the Human Rights Mission to Indonesia (relating to the situation in East Timor) with Forum-Asia, the Hong Kong Pre-Election Mission with the National Democratic Institute for International Affairs, the Commonwealth Election Observers’ Mission to Pakistan and Sri Lanka. He received a degree in Civil Law and a PhD in International Law from Oxford University.

 • Profesör Henry Rosovsky
  Harvard Üniversitesi Sanat ve Bilimler Fakültesi Eski Dekanı
  Profesör Henry Rosovsky

  Professor Henry Rosovsky is an American economist and university administrator. He has been the Dean of the Faculty of Arts and Sciences at Harvard University twice in his career, and served as Acting President of the Academic Institution in 1984 and 1987. Professor Rosovsky received his BA degree in 1949 from the College of William and Mary and his PhD from Harvard in 1959. He taught economics, history and Japanese studies at the University of California at Berkeley until 1965. He has taught as a visiting professor in Japan and Israel and has worked variously as a consultant with the United States government, the Asian Development Bank, the World Bank and UNESCO. In 2000, Professor Rosovsky chaired the Task Force on Higher Education and Society with Mamphela Ramphele. The Task Force was convened by the World Bank and UNESCO to explore the future of higher education in developing countries. He is the author of several articles, academic writings and books, and continues to be a front-runner in the fight for higher education in developing countries.

 • Bay Arnauld Akodjenou
  Birleşmiş Milletler Fildişi Sahili Özel Temsilcisi, DSRSG/ONUCI, BMMYK Eski Genel Müfettişi
  Bay Arnauld Akodjenou

  Mr Akodjenu has been an employee of the United Nations High Commission for Refugees since 1986 for which he was Inspector General. He started at UNHCR working as an Associate Social Services Officer in Dikhil, Djibouti. Since then, he has continued to work in various roles within the international organisation, all over the world, including Djibouti, the Democratic Republic of Congo, Geneva, Mali, Côte d’Ivoire and Ghana. He now holds the position of Director, Division of Operational Support in Geneva HQ, having previously held the title of Director of Emergency and Security Services. He holds an MA in History and Geography from the University of Benin, a Masters in International Relations from the IRIC of Cameroon, an MA in International Relations and Political Science and a Doctorate in Political Science, both from the Graduate Institute of International Studies of Geneva (HEI).

 • Bay Frederic Vallat
  RET Eski Hazinedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Cenova Kenti Toplumsal Uyum ve Dayanışma Departmanı Direktörü
  Bay Frederic Vallat

  Frederic Vallat has worked for over ten years in auditing and consulting firms (in particular Arthur Andersen, Ernst & Young, BearingPoint). He has held numerous assignments in both the public and voluntary sectors. In March 2004, Mr Vallat took over the position as the Finance Directorate of Doctors Without Borders (MSF), Switzerland. A Certified Accountant, Frederic Vallat holds a Diploma in Communication and Public Management from the Institut d’Etudes Politiques de Paris, and a Postgraduate Diploma in Business Administration and Communication. Since 1999, he has continued to host several courses in accounting and auditing, notably at the Swiss Academy of Accounting, and at the University of Geneva.

RET SekreterliğiCenevre, İsviçre’de bulunan Genel Merkezimiz

 • Zeynep Gündüz
  CEO & İdari Direktör
  Zeynep Gündüz

  Bayan Zeynep Gündüz, Aralık 2000 yılında kurulan ve Mayıs 2001’de operasyonlarına başlayan RET International’ın yeniden yapılanmasının mimarlığını üstlenmiş ve 2003’ten bu yana RET International baş yöneticisi olarak görev yapmaktadır. RET International, bu zaman diliminde 15 kat büyüme kaydetmiş; çatışma, şiddet ve felaketler yüzünden yerinden edilmiş zarar görebilir genç insanların korunma ve eğitim ihtiyaçları arttıkça hem coğrafi hem de tematik açıdan genişlemeye devam etmiştir. Zeynep Gündüz, 15 yıla yayılan bir süre zarfında 26 ülkede gerçekleşen, 135’ten fazla proje ve programı içeren, 720.000 öğrenici ve eğitimciye ve aileleriyle birlikte 5 milyona yakın kişiye doğrudan fayda sağlayan RET International operasyonlarından sorumlu, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Avrupa, Kuzey Amerika ve Ortadoğu’dan gelen 700 kişilik, kendini adamış profesyonelden oluşan dinamik ekibi yönetmektedir. Bayan Zeynep Gündüz, otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerinde aktif çokuluslu Fortune 500 şirketlerinin üst düzey yönetiminde görev aldığı ve ağırlıkla Pazarlama, İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Sponsorluklar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk girişimlerini yönetirken, 100 Milyon Dolara yakın bütçelerden sorumlu olduğu 23 yıllık özel sektör deneyiminin ardından RET International’a 2003 yılında katılmıştır. Bayan Zeynep Gündüz, RET International’dan önce pek çok hayırseverlik ve yardım amaçlı kurumun yönetim kurulunda yer almış, öncü bir Telekomünikasyon şirketine bağlı vakfın kuruluşunu ve CSR stratejisinin geliştirilmesini üstlenmiştir. Zeynep Gündüz, New York University Stern School of Business’tan İşletme alanında Lisans (1980) ve Pazarlama ve Uluslararası İşletme alanlarında MBA (1984) derecelerine sahiptir. İstanbul doğumlu Gündüz, New York City’de yetişmiş, kariyeri doğrultusunda dünyanın pek çok farklı kentinde ikamet etmiş ve şu anda ailesiyle Cenevre, İsviçre’de yaşamaktadır.

 • Guillaume Villard
  Operasyonlar Şefi
  Guillaume Villard

  Cenevre doğumlu İsviçre vatandaşı Guillaume Villard, 30 yıldan uzun bir süre boyunca dünyanın çeşitli yerlerinde özel sektör kurumlarında görev yaptı ve en son olarak Hewlett Packard için çalıştı. Villard, RET’e 2005’in başlarında katıldı ve Operasyonlar Şefi olarak görev aldı. Villard, dünya çapındaki RET International projelerini yönetmek ve denetlemek amacıyla yoğun seyahatler yapmaktadır.

 • Dr. Marina Anselme-Lopez
  Şef Teknik Yönetici
  Dr. Marina Anselme-Lopez

  Marina Anselme-Lopez, RET International'a katılmadan önce, Cordoba Arjantin Ulusal Üniversitesi'nde Yardımcı Profesör ve Araştırmacı olarak çalışmaktaydı. Buna ek olarak, Cordoba Eyaleti Sağlık ve Çevre Bakanlığı’nda; Arjantinli ulusal bir STK'da, öğretmen ve İletişim Departmanı Başkanı olarak özel sektörde ve Gençlik Sosyal Sorumluluğu ve Topluluklar Departmanı’nda çalıştı. İsviçre'ye taşındıktan sonra; RET'in Eğitim Sorumlusu olarak çalışmaya başladı ve Eğitim Program Geliştirme Müdürü olarak devam etti. Aynı zamanda Sorbonne Üniversitesi bünyesinde Sosyoloji ve Demografi Araştırmaları alanında uzmanlaşarak René Descartes Paris Üniversitesi ve Cenevre Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Bilimler Fakültesi dahilinde Doktora derecesini tamamladı.  Marina daha sonra akademik ve araştırma becerilerini üst seviyeye taşımak için 3 yıllığına RET'ten ayrıldı. Bu süre zarfında, HES-SO Batı İsviçre Uygulamalı Bilimler Eğitim Üniversitesi'nde hem profesör hem de araştırmacı olarak çalıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ile mültecilerin eğitimine ve zorla yerinden edilen insanlara ilişkin konularda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin danışmanı olarak çalıştı. Forced Migration Review ve ID21 Insights dergilerinde makaleleri yayınlandı. Marina'nın akademik geçmişi sadece doktora ile sınırlı değil, Marina aynı zamanda Sorbonne Üniversitesi'nde Kültürel ve Sosyal Davranış Çalışmaları alanında yüksek lisans yapmış; Arjantin, Cordoba Ulusal Üniversitesi'nde Sosyal Çalışma alanında lisans derecesini almıştır. Marina şimdi, sahip olduğu değerli bilgiler eşliğinde program geliştirmek, izleme ve değerlendirme yapmak ve bilgi yönetimini denetlemekle birlikte INEE, the Education Cluster, The Global Compact for Youth in Humanitarian Action, RECI gibi farklı küresel platformlarda RET International'ı temsil etmek üzere Teknik Danışman olarak çalışmaktadır. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca konuşabilmektedir.

 • Benjamin Lachat
  Personel Şefi
  Benjamin Lachat

  Uzun yıllar boyu Mısır’da Mısrîyat uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2012’de RET’e katılan Benjamin, insani yardım kariyerine Çad’da Eğitim Sorumlusu olarak başladı. Benjamin, ikinci Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Operasyonlar Sorumlusu olarak RET’in Cenevre’deki HQ ekibine katıldı. Hâlihazırdaki çalışmaları RET’in Afrika projeleri üzerinde yoğunlaşmış olsa da kendisi küresel olarak RET’in Operasyonlar Şefi’ne yardımcı olmaktadır. Benjamin, Cenevre Üniversitesinde Mısrîyat ve Tarih Yüksek Lisansı ve İsviçre’de Graduate Institute of Geneva’da Politik Tarih & Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı yapmıştır. Özellikle Afrika içinde olmak üzere dünyanın her bölgesine seyahat eden Benjamin Fransızca ve İngilizce bilmektedir ve Almanca ve Arapça’da çalışma yeterliliği seviyesine sahiptir.

 • Morris Muriithi Njagi
  Küresel İç Denetim & Uyum Yöneticisi
  Morris Muriithi Njagi

  Kariyerine Ernst and Young’da stajyer denetçi olarak başlayan Morris, uluslararası muhasebe firması PKF‘de 8 yıldan fazla görev yaparak deneyim kazanmış ve ardından Muhasebe ve Finans uzmanı sıfatıyla PwC’da Danışman olarak görev almıştır. Morris, vergilendirme, uygunluk, risk ve finans yönetimi dahil olmak üzere finans ve muhasebenin değişik alanlarında geniş bilgi ve imalat, hizmet ve konaklama endüstrisi gibi çok çeşitli sektörlerde IFRS’ler, IAS’ler, US-GAAPS, IPSAS ve ISA’ların uygulanması konusunda pratik tecrübe kazanmıştır. Kenya, Uganda, Tanzanya, Ruanda, Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, S. Sudan, Nijer ve Burkina Faso dahil Afrika’da çeşitli ülkelerde çalışmış olan Morris, zengin bir kültürel birikime, Ticari Muhasebe alanında lisans derecesine sahiptir ve Kayıtlı ve Sertifikalı bir Maliyecidir. Morris, çok iyi derecede İngilizce ve Swahili dili bilmekte ve halihazırda Fransızca öğrenmektedir.

 • Dr. Youmna Ghosn
  Küresel İzleme & Değerlendirme Müdürü
  Dr. Youmna Ghosn

 • Dr. Bahadır Engin
  Global İnsan Kaynakları Direktörü
  Dr. Bahadır Engin

  Bahadır Engin, Ağustos 2016’da RET International Türkiye İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı olarak çalışmaya başladı. Bahadır Engin, RET’le çalışmaya başlamadan önce, Türkiye’de ve uluslararası alanda, pek çok çokkültürlü ve çokuluslu şirket için İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma & Sektör İlişkileri alanlarında üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. Bahadır Engin, bugün RET International’ın Global İnsan Kaynakları Direktörüdür. Bahadır Engin ayrıca, daha önce iş kanunu, sendika, toplu iş sözleşmesi mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal güvenlik kanunu gibi alanlarda çeşitli sektörlerin iş yerlerinde denetimler yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yedi yıl boyunca Çalışma Müfettişi olarak görev yapmıştır. Bu süreçte Avrupa Birliği tarafından fonlanan sosyal politika ve istihdam projelerinin oluşturulmasına öncülük etmiştir. Mühendislik alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olan Bahadır Engin, doktorasını 2015'te Sosyal Politika ve İstihdam: İşçi-İşveren İlişkileri ve Çalışma Koşulları alanında tamamlamıştır. Bahadır Engin, Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

 • Marc Hari
  İletişim Müdürü
  Marc Hari

  Marc, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde çalıştıktan sonra RET International’a katıldı. Kolombiya’da RET stajyeri olarak görev almasını takiben RET International Latin Amerika ve Karayipler Bölge Gözlemcimiz olarak Bogotà’dan, Panama’daki Bölge Ofisimize taşındı. Latin Amerika‘da bir buçuk yıl kaldıktan sonra İsviçre’ye döndü, ancak çeşitli iletişim konularında danışmanlık yaparak RET ile bağını korudu. Ağustos 2012 de İletişim Sorumlusu göreviyle RET Sekretaryasına katıldı. Brezilya, Filipinler, ABD, Kolombiya, Panama ve İsviçre’de yaşamış olan Marc, uluslararası alanda köklü bir geçmişe sahiptir ve İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. Marc Hari, İsviçre’de Lozan Üniversitesinde, Siyaset Bilimi konusunda Master derecesine sahiptir. 2014 yılında, the Fribourg School of Management’ta Kurumsal İletişim Alanında İleri Çalışmalar Sertifikasını başarıyla kazanan Marc, RET International Genel Merkezi’de İletişim Müdürü görevine getirilmiştir.

 • Markel R. Méndez H
  Küresel Proje İletişim Müdürü
  Markel R. Méndez H

  Markel R. Méndez H, Sosyal Gelişim için İletişim alanında yüksek lisans yapmış, Psikodrama ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanarak Eğitim Projeleri Tasarımı alanında diploma almıştır. Markel, RET Interational'a katılmadan önce, Andres Bello Üniversitesi, İletişim Araştırma Merkezi'nde yardımcı araştırmacı olarak çalışmıştır. Bugün, STK’larla sosyal gelişim ve toplumsal değişim için iletişim alanında çalıştığı 21 yıllık bir tecrübeye sahip. Markel'in tiyatroya büyük bir tutkusu var, oyunlara hem oyuncu hem de yönetmen olarak sık sık katılıyor. Bir baba ve koca olarak hayat hakkında her gün öğrenmeye devam ediyor.

 • Marilena Genco
  İdari Asistan
  Marilena Genco

  Marilena, RET International Genel Merkezindeki ekibe 2013 yılı başlarında İdari yardımcı olarak katıldı. RET International ekibinin bir parçası olmadan önce, en başta büyüdüğü Lüksemburg’da olmak üzere uzun yıllar özel sektörde görev yaptı. Beş dil bilen Marilena, kariyerini, Finans ve Reklam gibi çeşitli sektörlerde geliştirdi. Marilena özellikle İdari Hukuk Asistanı olarak, büyük çokuluslu şirketlerin fikri mülkiyet departmanlarında geniş bir deneyime sahiptir.

 • Inge van de Brug
  Bilgi Yönetimi Analisti
  Inge van de Brug

  Inge holds a Master’s degree in International Relations from the University of Amsterdam and a Master’s degree in Sociology from Utrecht University. She worked as a consultant for the Global Forum on Migration and Development (hosted by the International Organization for Migration) in Geneva after finishing her graduate internship at the Migration Policy Department of the Ministry of Justice of the Netherlands. Inge joined RET International as a Knowledge Management Analyst in October 2017. She is fluent in English and Dutch with a good command of French and German.

Bölgesel ÇalışanlarımızÜlkeleri, Operasyonları ve Ekipleri Birleştiren Çalışanlarımız

 • George Kihara-Thang’wa
  RET Operasyonlar Bölge Direktörü - Doğu ve Orta Afrika
  George Kihara-Thang’wa

  1994 yılında Moi University’de Eğitim alanında Lisans öğrenimi gören George, 2002 yılında Nairobi Üniversitesi’nden Kitle İletişim konusunda yüksek lisans diploması aldı. Hâlihazırda Nairobi’deki Bölgesel Ofis’te çalışan George, tüm Afrika ekibine başkanlık etmekte ve (mevcut ve planlanan) tüm projelerle ilgili olarak Afrika Kıtası içinde yoğun seyahat etmektedir. Ruanda, Kenya, Çad, Yugoslavya ve Belçika’da pek çok kuruluşta çalışmış olup, Bölge Müdürlüğüne atanmadan önce 2005-2008 yılları arasında RET’in Çad Program Müdürü olarak görev yapmıştır. George, 2012 yılında Afrika Bölge Müdürlüğüne atanmıştır.

 • Osman Menteş
  Bölge Direktörü - İpek Yolu Operasyonları
  Osman Menteş

  Osman Menteş, Türkiye, ABD, Sudan ve (Türk Elçiliğinde ataşe olarak görev yaptığı) Kazakistan gibi ülkelere yayılan; çocuk korumadan toplumsal cinsiyet konularına, güvenlikten sınır yönetimine, BM Barış Gücünden personel eğitimi, kalkınma ve proje yönetimine pek çok farklı alanı kapsayan otuz yılı aşkın zengin bir profesyonel geçmişe sahiptir. RET Bölge Direktörü (İpek Yolu Operasyonları) ünvanıyla Osman Menteş, diplomatik ve Birleşmiş Milletler misyonlarında (Sudan) yaptığı görevlerde, 10 yıllık eğitmenlik ve 4 yıllık proje yönetimi çalışmalarında, Niğde’de Durmaz Özel Güvenlik Ltd bünyesinde yaptığı iki yıllık eğitmenlik ve eğitim koordinatörlüğü görevlerinde, Niğde Niğtaş AŞ İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü pozisyonunda kazandığı deneyimi RET’e taşımaktadır. Osman Menteş, ilki ‘Aciz / Çöken Devletler’ ve ikincisi de ABD Donanma Akademisi’nde Ev Sahibi Topluluklar için İletişim Sistemleriyle ilgili Savunma Analizi üzerine olmak üzere iki Yüksek Lisans derecesinde sahiptir.

 • Remi Mannaert
  RET Direktörü – Latin Amerika ve Karayipler
  Remi Mannaert

  Remi, uluslararası işbirliği alanında ve özel sektörde on sekiz yılı aşkın profesyonel ve idari tecrübeye sahiptir. Psikoloji öğreniminden sonra uluslararası ticaret alanında Master derecesini almış, birkaç yıl özel sektörde çalıştıktan sonra UNCTAD’da görev yapmış ve 2002 yılında Cenevre’deki RET Genel Merkezinde Kaynak Yönetimi alanında ve daha sonra Kalkınma Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. 2008’den bu yana Latin Amerika ve Karayipler Bölge Müdürü olarak görev yapmakta olan Remi, RET’in Ekvador’da büyümesine katkıda bulunmuş, RET’in 2008’de Kolombiya’da, 2009 da Panama’da, 2010’da Kosta Rika‘da, 2012’de Venezuela’da ve 2015 de Belize‘de kurulmasının sorumluluğunu üstlenmiştir. Akıcı İngilizce, Fransızca ve İspanyolca konuşan Remi, ileri düzey Portekizce de bilmektedir.

 • Jennifer Roe
  RET Teknik Programlar Bölge Direktörü – Doğu ve Orta Afrika
  Jennifer Roe

  Latin Amerika, Afrika ve Avrupa’da gençliğin resmi eğitimi konusunda 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Jenny, RET’e 2012 yılında katıldı. Üç kıtada eğiticiler için öğrenici-merkezli ve katılımcı yaklaşımlarda uzmanlaşan eğitim programları geliştiren ve sunan Roe, ayrıca Bogotà ve Medellin’deki ebeveyn desteğinden yoksun reşit olmayan ergenler ve çocuklar için yaygın eğitim projeleri üzerinde çalışmıştır. Jenny ‘nin, Toplumsal Cinsiyet ve Uluslararası Kalkınma konulu son Yüksek Lisans çalışmasında Afganistan’da okuryazarlık programları vasıtasıyla kadınların güçlendirilmesi konusunda uzmanlaşmış olması, kendisinin RET’te ideal konumunu bulmasını sağlamıştır. Jenny, aktif olarak, RET programlarına yönelik uygun eğitim bileşenleri ve hem personel hem de katılımcılar için ilgili ve anlamlı eğitim paketleri geliştirme konusunda çalışmaktadır. RET’e katıldığı zamandan bu yana, geniş bilgi ve tecrübelerini Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Çad ve Afganistan’daki saha çalışmalarında paylaşmıştır.

 • Abeer El Gazzawi
  RET Teknik Programlar Bölge Direktörü – İpek Yolu
  Abeer El Gazzawi

 • Angela Maria Escobar Castañeda
  RET Yardımcı Direktörü – Latin Amerika ve Karayipler
  Angela Maria Escobar Castañeda

  Angela Maria, İnsan Hakları Uzmanı olarak Uluslararası Hukuk alanında geniş tecrübe sahibidir ve Kızılhaç ve Kızılay toplulukları Uluslararası Federasyonu- IFRC for Emergencies Intervention Uluslararası Delegesidir. Angela Maria, Kolombiya Kızılhaç’da Ulusal Koruma Yetkilisi olarak 9 yıl çalışmış ve Acil Durumlar Delegesi olarak, Venezuela, Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Ekvador’da savunmasız topluluklarla çalışmıştır. (İspanyol) Küresel İnsani Vakfı adına bir süre boyunca, uluslararası projelerin tanımı, uygulaması, yürütülüşü ve değerlendirmesi göreviyle Ulusal Koordinatör sıfatıyla çalışmıştır. İnsani çabalar, koruma, psiko-sosyal ilgi ve afet hazırlık konularında çok sayıda makale yazmıştır.

 • Pelin Sözmen
  RET Bölge Finans Müdürü - İpek Yolu
  Pelin Sözmen

 • Tayland Lüle
  RET Bölge Lojistik Müdürü - İpek Yolu
  Tayland Lüle

 • Yazmina Zambrano
  Teknik Danışman & Latin Amerika & Karayipler Bölgesi Raporlama Müdürü
  Yazmina Zambrano

  Yazmina Zambrano, Uluslararası Dillere Uygulamalı Kamu Yönetimi alanında lisans ve Toplumsal İletişim alanında Masters deresine sahiptir ve Erken Dönem Çocuk Psikolojisi alanında Lisansüstü çalışmalar yapmıştır. Zambrano, Stratejik Planlama (USAID Eğitim Programı) ek eğitimini tamamlamış olup, Göç ve Umumi Politikalar (Andrean Üniversitesi), İnsan Kaçakçılığı (Washington D.C.’de uluslararası Program), Proje Kurumu ve Yönetimi, Proje Tasarımı, İzleme ve Değerlendirme, Vatandaş Katılımı, Politik Lobiler, İnsani Yetenekler, İnsan Hakları (Göç, çocuklar ve kadınlar) ve HIV/AIDS eğitimlerine katılmıştır. Yazmina, uluslararası işbirliğinde, savunmasız kitlelere hitap eden projeler yönetmiştir ve alanında on yıllık tecrübeye sahiptir. Kaynak yaratma koordinatörlüğü, Global Solidarity koordinatörlüğü yapmış ve uluslararası İletişim Araçlarının tasarımından sorumlu olmuştur. Ek olarak, aile içi şiddete maruz kalmış kadınların rehabilitasyon sürecine Centre for Integral Development bünyesinde gönüllü olarak çalışmıştır.

 • Zuleyka Maynard
  RET Bölgesel İç Denetim Müdürü – Latin Amerika ve Karayipler
  Zuleyka Maynard

  Panama vatandaşı Zuleyka, RET’e Mayıs 2015 tarihinde katıldı. Maynard’ın, Panama Üniversitesi’nden Hayvan Biyolojisi alanında lisans derecesinin yanı sıra, American Institute of Business Administration (INCAE Business School)’dan Ticaret İşletmesi Master’ı ve Bankacılık ve Finans MBA diploması bulunmaktadır. Uluslararası kuruluşlarda çok sayıda tecrübe edinmiştir. Maynard, kariyerinin başında, 10 sene boyunca Smithsonian Tropical Research Institute’da bilimsel araştırma ve çevresel eğitim alanında çalıştı. Bilimsel kurumlarda İdari Direktör ve Umumi Program Sorumlusu olarak, çevresel eğitim odaklı görevler aldı. International Federation of Red Cross and Red Crescent’da Kaynak İdaresi Yüksek Memuru olarak görev yaptı ve Haiti ve Şili’de 2010 yılında gerçekleşen depremlerin ardından yapılan acil müdahalelerde yer aldı. Hibe yönetimi ve uluslararası yardım kuruluşlarının verdiği hibeler konusunda geniş tecrübe ve kapasite geliştirme ve kaynak yönetimi konularında deneyim sahibidir. Maynard, İspanyolca ve İngilizce bilmektedir.

 • TBA
  Bölgesel Finans & İdari Müdür – Doğu ve Orta Afrika
  TBA

 • Mutlu Yetkin
  RET Bölge İletişim Sorumlusu – İpek Yolu & Doğu ve Orta Afrika
  Mutlu Yetkin

Ülke EkiplerimizYerel Seviyede Liderlik

 • Duyurulacaktır
  RET Ülke Direktörü, Afganistan
  Duyurulacaktır

 • Daria Zanni
  RET Almanya Program Sorumlusu
  Daria Zanni

  Daria, RET International'a, İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı İnsan Güvenliği Departmanı çalışanı olarak Afrika’nın farklı bölgelerinde destek verdiği barış inşası projelerinde mesleki tecrübe kazandıktan sonra katıldı. Daria ayrıca Zürih'te Fransızca öğretmeni olarak görev yaptı. Daria, Basel, Lucerne ve Zürih Üniversitelerinden (JDP) Din - Ekonomi - Siyaset alanında Ortak Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

 • Malenie Barnes
  RET Ülke Direktörü, Belize
  Malenie Barnes

  Malenie Barnes has a Bachelor’s Degree in Management Studies from the University of the West Indies. During and for a period after her studies she worked in mainly in the Finance Management field and has extensive experience with international Donor financial systems such as the European Union, USAID / OFDA, DFID, and the Global Fund to name a few. In 2009, she started working with the Belize Red Cross as a Finance Officer and in 2013 assumed the position of Deputy Director General with responsibility for the supervision of programs and operational functions, including human resources, finance and administration. Over the past 7 years she have become more proficient in the area of program/project management, monitoring and evaluation, and increased knowledge in and implementation of community based actions around disaster preparedness and response; health, including HIV/AIDs; youth empowerment, including violence prevention; and livelihoods. She was also privileged to be selected to participate in the IFRC’s Humanitarian Diplomacy Training Course; completed successfully and began implementing techniques. She has now joined RET as National Coordinator for Belize.

 • Murielle Ndikumazambo
  RET Ülke Direktörü, Burundi
  Murielle Ndikumazambo

  Murielle, Light University of Bujumbura'da Yönetim ve İdare alanında öğrenim görerek 2007 yılında mezun oldu. Şu anda, Institut Africain de Gestion des Risques Economiques et Financiers et du Développement International dahilinde Uluslararası Kalkınma alanında Master çalışmasını tamamlamaktadır. 1995 yılından bu yana Burundi İzci Birliği (ASB) ve 2002 yılından itibaren de Burundili Kızları Kalkındırma Birliği üyesidir. 2006-2009 yılları arasında birbiri ardına iki kuruluşta Proje Koordinatörü olarak çalıştıktan sonra 2009 Eylül ayında Eğitim Görevlisi olarak RET'e katıldı. 2012'ye kadar BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Proje Koordinatörü olarak görev yaptı. 2012 yılında Burundi'deki kalkınma sektörüyle ilgili STK’ları sübvanse görevi ve Kalkınma Görevlisi ünvanıyla Fransa Büyükelçiliği Kalkınma Sosyal Fonu dahilinde hizmet verdi. Ekim 2014’te Program Müdürü olarak tekrar RET bünyesine katıldı. Murielle, mesleki tecrübesi boyunca girişimci, yaratıcı ve coşkulu yaklaşımıyla proje yönetiminde ve karmaşık ve çok yönlü görevlerin yerine getirilmesinde teknik becerilerini kullandı ve geliştirdi.

 • Rolando Morales
  RET Ülke Direktörü, Kolombiya
  Rolando Morales

 • Christiane Eppelin
  RET Ülke Direktörü, Kosta Rika
  Christiane Eppelin

  Christiane Eppelin, Kosta Rika Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olup, İnsan Hakları, Cinsiyet ve Kamu Politikaları konusunda Sertifika sahibidir. Kosta Rika Ülke Direktörü olarak RET International'a katılmadan önce, Honduras Proje Görevlisi olarak OSA 'da (Office for Monitoring and Consultancy of Projects) çalıştı. Daha önce Kosta Rika Üniversitesi Psikoloji ve Eğitim okullarında ders verdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk ve genç hakları konularında araştırmalar yapmış olup makaleler yayınlamıştır. İspanyolca ve Fransızcayı akıcı konuşan Christiane, İngilizce’de çalışma yeterliliğine sahiptir.

 • Félicien Hatungimana
  RET Ülke Direktörü, Çad
  Félicien Hatungimana

  Félicien, Burundi Üniversitesinde Genel Psikoloji dalında ön lisans, Bilim Eğitimi dalında da lisans eğitimi yapmıştır. Conflict Management Group (Cambridge, Massachusetts, USA),'dan Görüşme ve Anlaşmazlık Çözümü ile the School for International Training of Vermont (USA) Cape Town [South Africa].'dan Barış Tesisi konularında Sertifika almıştır. 22 yılı aşan mesleki tecrübesinin 10 yılı, ilerici liderlik pozisyonlarında geçmiştir. Félicien, bu geniş tecrübeyi, Batı, Orta ve Doğu Afrika'daki pek çok BM ve ABD finansmanlı programı yöneterek ve aynı zamanda kısa dönemli danışmanlıklar yaparak kazanmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok kursta dersler vermiş olup kendi uzmanlık alanıyla ilgili konularda kitaplar yazmıştır. Çad’da RET International dahilinde görev almadan önce, sınırlı kaynakların kabileler arasındaki gerilimi ateşlediği güvenli olmayan bölgelerde barış tesisi programları yönetmiş ve pek çok farklı STK için çalışmıştır.

 • Dieudonné Ombeni
  RET Ülke Direktörü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
  Dieudonné Ombeni

  Dieudonne Ombeni, İngiliz ve Afrika kültürü eğitimi aldığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti Bukavu Pedagogic Higher Institute'tan 2004 yılında mezun oldu. 2014 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'neki “Université Libre des Pays de Grand Lacs” of Uvira'da İdare ve Proje Yönetimi diploması aldı. RET International'a katılmadan önce, Women International, ZOA Intenational ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti 'ndaki War Child Holland bünyesinde Proje Koordinatörü olarak çalıştı.

 • Maria Antonia Gonzalez
  RET Ülke Direktörü, Ekvador
  Maria Antonia Gonzalez

  Maria Antonia Gonzalez, Latin Amerika Araştırmaları alanında uzmanlaşarak Complutense University of Madrid Siyasal Bilgiler ve Yönetim bölümünden mezun oldu. Toplumsal Cinsiyet eşitliği konusunda uzman olup hâlihazırda İspanya'daki Salamanca Üniversitesinde International Management and Project Management Yüksek Lisans programını takip etmektedir. Uluslararası işbirliği alanında 15 yıllık tecrübe sahibi olan Maria Antonia Gonzalez, İspanya, Ekvador, Kolombiya, Venezuela ve Guatemala'da çeşitli uluslararası STK 'larda görev yapmıştır. Maria’nın üzerine çalıştığı konular içinde İspanyol işbirliği programları ve yerel hükümetler, farklı kalkınma alanlarında eşgüdüm projeleri, savunmasızlık kapsamında ergen ve gençlik eğitimi, Güney göç süreçleri, Kuzey ve Güney, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması, işçi hakları ve insan hakları alanı, staj ve mesleki eğitim, anne ve çocuk sağlığı projeleri, cinsiyet eşitliği, felaket sonrası yeniden yapılanma, su ve sağlık koruma, risk yönetimi, aynı zamanda mikrofinans ve verimli ortaklık projeleri yer almaktadır. Maria Antonia, Logical Framework Approach vasıtasıyla, Project Management Institute (PMI) standartlarına uygun olarak ve araç ve antrenörlük becerileri, ekip yönetimi ve kurumsal güçlenmeyi yöneterek kalkınma ve işbirliği projelerinin yönetimi alanında uzmandır.

 • Genta Akasaki
  RET Japonya Temsilcisi
  Genta Akasaki

  2014 yılında, Japonya’da özel sektörde 4 yıla yakın bir süre görev yaptıktan sonra, Genta, İnsanî Yardım alanındaki kariyerine RET ile başladı. Cenevre-İsviçre’deki Graduate Institute of International and Developmental Studies’de Kalkınma alanında Yüksek Lisans öğrenimi görürken RET Japonya’nın kuruluşunda görev alan Genta, Yüksek Lisans derecesini aldıktan sonra 8 ay boyunca Türkiye’de Suriyeli mültecilerle çalıştı ve aynı zamanda Japon gençlerle gerçekleştirilen çeşitli aktivitelerde temsilci olarak görev yaptı. Şu anda, Genta, Çad’da görev yapmakta ve ülkenin Güneyi ve Doğusundaki RET projelerine yardım ederek RET Japonya’ya aktarabileceği bilgiler edinmektedir. Genta, 2007-2009 yılları arasında Fransa-Paris'teki Sciences-Po Paris'te katıldığı 2 yıllık değişim programını da içeren eğitimini tamamlayarak Keio Universitesi (Tokyo, Japan) Siyasal Bilgiler bölümü Lisans derecesi sahibidir. Çok iyi düzeyde İngilizce, Fransızca ve Japonca konuşmaktadır.

 • Regina Muchai
  RET Ülke Direktörü, Kenya
  Regina Muchai

  Regina, Hollanda – ITC’den Jeo-Enformasyon ve Şehir Planlaması ve Yönetiminde Dünya Gözlemi konularında Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Regina, araştırmalarının ardından, gecekonduların ve plansız küçük kasabaların iyileştirilmesi konusunda odaklandığı Nairobi'de özel sektörde planlamacı olarak çalıştı. Daha sonra, yeni mülteci kamplarının kuruluşunda yoğun olarak görev aldığı Dadaab kamplarında ve ardından, kampların geliştirilmesi aşamalarında ve 2011-2012 mülteci akımı sırasında hizmet verdiği Lutheran World Federation bünyesinde kamp müdürü olarak çalıştı. Kamplarda çeşitli hizmetler sağlayan 15’ten fazla insani yardım ajansını koordine etti. Bu açıdan, mülteciler ve zarar görebilir topluluklarla konusunda engin bir tecrübeye sahip olan Regina, 2012 Kasım ayında katıldığı RET International’dan önce Çocuk Koruma ve Eğitim Planlaması konularına odaklandığı, şimdilerde Save the Children International olarak bilinen Save the Children UK bünyesinde görev aldı. Regina, şu anda, RET Kenya programında görevlidir.

 • Acacia Polatian
  RET Ülke Direktörü, Lübnan
  Acacia Polatian

  Beyrut'ta doğan Acacia, Lübnan Amerikan Üniversitesinde kalkınma araştırmaları konusuna yoğunlaşarak Siyasal Bilgiler ve Uluslararası İlişkiler öğrenimini tamamladı. İngiltere, Lancaster Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi konusunda Master yaptı. RET'e katılmadan önce Lübnan'daki Konr ad Adenauer Foundation'da Orta Doğu ve KuzeyAfrika bölgesi ve Lübnan'da çoklu programların yürütülmesinden sorumlu olarak çalıştı. Halihazırda RET International Lübnan Ülke Direktörü sıfatıyla RET bünyesinde çalışmaktadır.

 • Robson Dias
  RET Ülke Direktörü, Meksika
  Robson Dias

 • Magnolia Santamaría
  RET Ülke Direktörü, Panama
  Magnolia Santamaría

  The Central University of Venezuela 'da Mimarlık Lisans öğrenimi gören Magnolia, the Autonomous University of Madrid'de Uluslararası İşbirliği Projeleri konusunda Yüksek Lisans yaptı:University of Manizales'de ''Entegre Risk ve Felaket Yönetimi '' (Integrated Risk and Disaster Management) konusunda ; Panama Üniversitesinde ''Uluslararası Mülteci Kanunu'' (International Refugee Law); Specialised University of the Americas 'da ''Topluluk Uyum Stratejileri '' (“Community Integration Strategies ); National University of Central Peru'da ''Sosyal Projeler ve Uluslararası İşbirliği Gözleme ve Değerlendirme Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulaması '' (Design and Implementation of Monitoring and Evaluation Systems for Social Projects and International Cooperation)konularında araştırma çalışmalarını tamamladı. Felaket riskini azaltma ve insani yardım, eğitimin önemi ve kentsel riskle ilgili konularda aralarında World Bank, UNICEF, UNISDR, OCHA, PAHO / WHO, Plan International, Intermon-Oxfam ve USAID / OFDA 'nun bulunduğu uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler Sisteminin farklı ajanslarında çalışarak 10 yılı aşkın süre Latin Amerika ve Karayipler için danışman olarak görev yaptı. Hükümet düzeyinde 10 yıldan fazla Venezuela Eğitim Bakanlığı eğitim altyapı ulusal müdürü olarak çalıştı. 2012 yılında Panama Misyon Başkanı olarak RET ekibine katıldı. 20 yılı aşkın süredir konuk profesör olarak the Andres Bello Catholic University ve the Central University of Venezuela , Arjantin'de the University of Cuyo, the Autonomous University of Santo Domingo ve Şili'deki The Henry Dunant Foundation 'da ders vermektedir.Yüzden fazla kurs, seminer, ulusal ve uluslararası konferanslarda ders vermiş olup, tecrübeleriyle ilgili konularda pek çok makale ve yayını bulunmaktadır.

 • Göksu Koç
  RET Ülke Direktörü, Türkiye
  Göksu Koç

  Göksu Koç, Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrenimi gördü. Aynı zamanda ODTÜ Sosyal Bilimler ve Berlin Humboldt-Universität bünyesinde disiplinlerarası çift ana dal programını tamamladı. Göksu Koç, RET International’a 2012 yılında Berlin’de Yüksek Lisans öğrenimi görürken katıldı. RET’in Türkiye’de kaydı ve operasyonlarının başlangıcı sürecinde kilit rol oynayan Göksu Koç, RET International dahilinde Suriye krizi ve bölgeye etkisi konusunda kapsamlı bir anlayış kazanırken aynı zamanda idarî ve işbirliği kurma becerilerini geliştirdi. Göksu Koç, RET International Türkiye Ülke Direktörü olarak görev yapmaktadır. İngilizce, Türkçe ve temel seviye Almanca bilmektedir.

 • Marisol Füves
  RET Ülke Direktörü, Venezuela
  Marisol Füves